BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

 

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Starszy Referent/Specjalista w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami

(stanowisko ds. obsługi informatycznej)1. Wymagania formalne

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

b) Wykształcenie minimum średnie techniczne/informatyczne.

c) Prawo jazdy kat. B.

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


2. Wymagania dodatkowe

a) Znajomość statutu ZBK i wynikających z niego zadań.

b) Znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

d) Znajomość przepisów prawnych w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

e) Znajomość przepisów ustawy o podpisie elektronicznym.

f) Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego.

g) Praktyczna znajomość administracji systemami i aplikacjami użytkowymi.

h) Biegła znajomość platformy WINDOWS od XP do 10.

i) Umiejętność konfiguracji stacji roboczych: Poczta e-mail (Outlook, Outlook Express, Thunderbird); drukarki sieciowe.

j) Biegła znajomość pakietu MS Office, LibreOfiice oraz OpenOffice umożliwiająca świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników biurowych.

k) Zarządzanie sieciami lokalnymi, podłączenie sieci lokalnych do Internetu wraz z odpowiednim zabezpieczeniem.

l) Praca w zespole, komunikatywność.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 


3. Zakres obowiązków

a) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oraz administracja sprzętem komputerowym w ZBK, polegający na instalacji systemów i programów użytkowych, aktualizacji, konfiguracji oraz wsparcie dla użytkowników i nadzór nad obsługą serwisową w tym zakresie.

b) Kompleksowa obsługa wdrożonego w ZBK wewnętrznego systemu wspomagającego zarządzanie.

c) Badanie rynku oprogramowania i sprzętu pod kątem nowych rozwiązań informatycznych dla celów ZBK.

d) Planowanie zakupów rozwojowych w zakresie potrzeb informatycznych ZBK współpraca z komórkami organizacyjnymi ZBK i Urzędem Miasta Krakowa w zakresie funkcjonowania systemów komputerowych oraz potrzeb w zakresie oprogramowania.

e) Zapewnienie ciągłego zaopatrzenia w akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne i materiały instruktażowe.

 


4. Warunki pracy i płacy:
a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

b) Płaca zasadnicza: w zależności od stażu pracy z przedziału od 2 800 zł do 3 500 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

c) Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902)).

 

5. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV),

b) Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).

c) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia-w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).

d) Kserokopia prawa jazdy kat. B.

e) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

f) Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

g) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 01.09.2017 r. z dopiskiem na kopercie NA-24/17.

b) Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

d) O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

e) Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

f) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów
1 etat


Dyrektor

Katarzyna Zapał
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-24/17)