UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA - Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa

– Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2018 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"


Na podstawie art. 37b ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i 1566)

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń".

Projekt uchwały zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy tj. 1 i 3 maja) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura oraz w poniedziałki do godziny 18:00. Ponadto projekt uchwały udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie rozwiązań udziela w okresie wyłożenia pracownik Biura.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" zostanie przeprowadzona w dniu 24 kwietnia 2018 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Juliusza Lea, początek o godz. 17:30.

Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2018 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi zostaną niezwłocznie rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 11 sierpnia 2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa"


Na podstawie art. 37b ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa".

Projekt uchwały zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 21 sierpnia do 29 września 2017 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt uchwały udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie rozwiązań udziela w okresie wyłożenia pracownik Biura, który dyżuruje w godzinach:

- środy: 14:00 - 18:00
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 10:00 - 14:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa" zostanie przeprowadzona w dniu 19 września 2017 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 17:30.

Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi zostaną niezwłocznie rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.plpowrótPowrót do strony głównej