BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa
ogłasza nabór Nr 5/2017

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Zastępcy Naczelnika Wydziału Dowodzenia
w Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

 

 

 

1.      Wymagania niezbędne:

 

-         obywatelstwo polskie,

-         ukończone 21 lat,

-         korzystanie z pełni praw publicznych,

-         pełna zdolność do czynności prawnych,

-         wykształcenie wyższe,

-         nieposzlakowana opinia,

-         sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

-         niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia  publicznego i umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-         uregulowany stosunek do służby wojskowej,

-         4 lata stażu pracy.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

 

-         wykształcenie wyższe kierunek: prawo, administracja, wychowanie obronne; studia oficerskie - kierunki ukończone na uczelniach podległych MSW i MON,

-         co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w służbach mundurowych,

-         ukończony szkolenie podstawowe dla strażników gminnych/miejskich,

-         znajomość aktów prawnych regulujących działalność straży miejskich,

-         umiejętność w zakresie: zarządzania personelem, zarządzania jakością realizowanych zadań, wprowadzania zmian, rozdzielania zadań, wyznaczania priorytetów i koordynacji działań poszczególnych komórek, myślenia strategicznego, planowania i analizowania pracy Wydziału, organizowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi zakresie realizowanych zadań, szybkiego podejmowania decyzji,

-         umiejętność podstawowej obsługi oprogramowania Qlick,

-         dyspozycyjność,

-         odpowiedzialność,

-         odporność na stres.

 

3.      Zakres obowiązków:

 

-         organizacja procesu pracy podległych komórek w Straży Miejskiej Miasta Krakowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami społeczności lokalnej,

-         nadzór i kontrola nad pracą podległych komórek organizacyjnych i pracowników,

-         nadzór nad tworzeniem dokumentacji związanej z pracą Wydziału,

-         opracowywanie planów i strategii działania komórki organizacyjnej,

-         sporządzanie planów zabezpieczeń i koordynacja działań prowadzonych w związku z akcjami oraz imprezami odbywającymi się na terenie całego miasta, których zasięg przekracza teren jednego oddziału i wielkich imprez o charakterze masowym

-         administrowanie komórką organizacyjną w ramach posiadanych upoważnień.

 

4.      Warunki pracy i płacy:

 

-         teren miasta Krakowa,

-         pierwsza umowa o pracę na czas określony do 12 miesięcy,

-         8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

-         praca na III zmiany,

-         przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

-         wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 2 000,- do 5 400,-,

-         dodatek funkcyjny w wysokości do 120 procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego,

-         dodatek za staż pracy,

-         premia regulaminowa.

 

5.      Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu     poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6.      Wymagane dokumenty:

 

-         CV,

-         kwestionariusz personalny kandydata,

-         koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

-         dokument potwierdzający tożsamość,

-         dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

-         dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

-         oświadczenie własne kandydata o niekaralności,

-         książeczka wojskowa (kserokopia stron z wpisami, oryginał do wglądu),

-         zaświadczenie od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty stwierdzające,
że kandydat może uczestniczyć w testach sprawnościowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 10 sierpnia 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r. do godz. 1200

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

-         Ilość etatów:
1

 

 

Kraków, dnia 9 sierpnia 2017 r.


 

 

Komendant

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Adam Młot

 

 

Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne

 

Informacja dotycząca terminu testów kwalifikacyjnych

 

Informacja dotycząca terminu rozmowy kwalifikacyjnej

Wyniki naboru nr 5/2017 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału Dowodzenia w Straży Miejskiej Miasta Krakowa