BIP MJO - Przedszkole Nr 5
DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 5
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
POMOC KUCHENNA


1. Wymagania formalne
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku

- wykształcenie gastronomiczne


2. Wymagania dodatkowe

- doświadczenie na proponowanym stanowisku

-dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność

-zaangażowanie i samodzielność

- umiejętność pracy w zespole


3. Zakres obowiązków
- pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków

- pomoc w wydawaniu posiłków

- utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń

- dbanie o powierzony sprzęt

- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., regulaminu pracy

- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego

- wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy


4. Warunki pracy i płacy:
- umowa na czas określony


5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny

-CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe

- dokumenty poświadczające brak przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

- kserokopie świadectwa pracy


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Samorządowego Przedszkola nr 5 w Krakowie ul. Zachodnia 6a w dniach 16.08.2017 - 23.08.2017w w godzinach 08.00 - 13.00

Aplikacje składane po wyżej wymienionym terminie nie będą brane pod uwagę.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą ustalane terminy indywidualnie.


7. Ilość etatów

1 etat
  Z-ca Dyrektora: Beata Pawelec