BIP MJO - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków

 

DYREKTOR

MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO KRAKÓW „WSCHÓD” W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1. Wymagania formalne:

 

Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.jed. Dz.U. z 2016 r. poz. 902) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

w zakresie wykształcenia i stażu pracy, czyli spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków :

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe; uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości;

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej (placówki oświatowe);

b) znajomość przepisów z zakresu:

• ustawy o rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej,

• ustawy o finansach publicznych;

• ustaw o ubezpieczeniach społecznych i podatkowych (w tym VAT);

• ustawy o zamówieniach publicznych;

oraz regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa podatkowego;

c) biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom;

d) znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej;

e) doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT, obsługa SOVAT

f) znajomość obsługi programów finansowo-księgowych (Zintegrowany System Zarządzania Oświatą -ZSZO) ;

g) umiejętność wykonywania planów, opracowań, analiz, sprawozdań;

h) biegła znajomość programu Microsoft Office w zakresie EXEL, WORD;

i) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość;

j) umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres obowiązków:

a) prowadzenie pełnej rachunkowości w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków „Wschód”

w Krakowie (w tym prowadzenie rozliczeń podatku od towaru i usług VAT);

b) prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi zasadami;

c) opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz;

d) dokonywanie wstępnej kontroli wewnętrznej m.in. w zakresie zgodności operacji gospodarczych

i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

e) opracowywanie projektów procedur, instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla placówki oraz ich aktualizacji.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 0,75 etatu (30/40 godz.);

b) wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1786 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków „Wschód” w Krakowie;

c) miejsce pracy: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” w Krakowie, 31-978 Kraków, os. Szkolne 39

d) zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania przedłużenia na czas nieokreślony;

e) Na podstawie art. 13 ust.2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków „Wschód”

w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny i CV;

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy;

d) zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie - tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

e) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t,j, Dz.U. 2016, poz.922

z późn.zm) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym „Wschód” w Krakowie" należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków

os. Szkolne 39, 31-978 Kraków

w terminie do 25 sierpnia 2017 r.

Decyduje data wpływu do Ośrodka. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOS Kraków „Wschód” w Krakowie.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Dyrektor MOS Kraków „Wschód” – mgr Rafał Mikoś

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" ()