BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
DYREKTOR Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pracownik administracyjno- biurowy, archiwista

 


1. Wymagania formalne

Wykształcenie minimum średnie.

2. Wymagania dodatkowe

Mile widziany licencjat, preferowany kierunek administracja.

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Uprawnienia do prowadzenia składnicy akt.

3. Zakres obowiązków

Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji działu administracji,

Przygotowywanie pism.

Obsługa kancelaryjna biura Ośrodka Kultury (dziennik podawczy).

Prowadzenie składnicy akt Ośrodka Kultury.

Inne prace biurowe.

 

4. Warunki pracy i płacy

Umowa o pracę w wymiarze ¾ etatu.

Wynagrodzenia miesięczne wg Regulaminem Wynagradzania pracowników Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta.

Miejsce Pracy: Ośrodek Kultury Kraków- Nowa Huta.

Pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny.

 

5. Wymagane dokumenty:

• CV wraz z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).

• list motywacyjny

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail biuro@krakownh.pl, złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres: Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Pracownik administracyjno- biurowy, archiwista”.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2017 r.

Decyduje data wpływu.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

 

Dyrektor Małgorzata Jezutek

 

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

Wynik naboru