Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru OSIEDLE KURDWANÓW

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:
W dniu 2 sierpnia 2017 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania niewielka część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy STOJAŁOWSKIEGOOdnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 105,4 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XI Podgórze Duchackie

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXIX/1938/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE KURDWANÓW" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r., poz. 4828 - obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2017 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 5 lipca 2017 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r., poz. 4828 - ogłoszenie uchwały Nr LXXIX/1938/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. (odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- „GARD” Pracownia Urbanistyczno Architektoniczna w Łodzi


Plan ma na celu ochronę istniejących terenów zieleni (zwłaszcza Parku Kurdwanowskiego) oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez umożliwienie podjęcia działań rehabilitacji zabudowy blokowej. Jest to plan o charakterze porządkującym, mający ważne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących