BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 11 im. Misia Uszatka
DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 11; IM. MISIA USZATKA W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
STARSZY INTENDENT


1. Wymagania formalne
1.  Obywatelstwo polskie

2.  Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych

3.  Wykształcenie kierunkowe: technolog żywienia dietetyk lub wykształcenie gastronomiczne bądź ekonomiczne

   a)  wyższe

   b)  średnie – 2 lata doświadczenia

4.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

5.  Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe

6.  Obsługa komputera (Excel, Word, Amadeo, ZSZO),

7.  Znajomość przepisów HACCP, GMP

8.  Znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości, księgowania.

9.  Znajomość ustawy o finansach publicznych.

10.  Znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych2. Wymagania dodatkowe

1.  Nieposzlakowana opinia

2.  Umiejętność analitycznego myślenia

3.  Samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole

4.  Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność

5.  Komunikatywność i wysoka kultura osobista

6.  Odpowiedzialność za realizację zadań

7.  Obsługa urządzeń biurowych (ksero, faks, skaner)3. Zakres obowiązków

1. Umiejętność wykorzystania zasad żywienia i norm żywieniowych do układania jadłospisów dekadowych.

2. Przestrzeganie zasad HACCP i GHP w przedszkolu i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

3. Naliczanie odpłatności za posiłki dzieci w przedszkolu zgodnie z obowiązującą    dokumentacją i przepisami.

4. Sprawowanie kontroli wewnętrznej warunków sanitarnych na wszystkich etapach produkcji i obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zaopatrywanie przedszkola w żywność - stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych.

6. Utrzymywanie porządku w magazynach.

7. Prowadzenie rachunków i faktur żywieniowych, potwierdzanie wykonanych czynności własnoręcznym  podpisem, terminowa ich realizacja.

8. Wykonywanie sprawozdań do ZEO.

9. Rozliczanie stanu magazynowego.

10. Obsługa ZSZO w zakresie inwentaryzacji

11. Zaopatrywanie pracowników przedszkola i wydawanie pracownikom odzieży ochronnej zgodnie z regulaminem pracy przedszkola.

12. Znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności przedszkola.

13. Redagowanie pism, właściwa interpretacja przepisów prawa.4. Warunki pracy i płacy:

1. Miejsce pracy: Samorządowe Przedszkole nr 11; im Misia Uszatka w Krakowie; ul. Saska 11; 30 -715 Kraków,

2. Zatrudniony kandydat musi odbyć służbę przygotowawczą zgodnie z art. 16 ust. 2  i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 902).

3. Praca przy monitorze ekranowym.

4. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach.

5. Bezpieczne warunki pracy.

6. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu, pierwsza umowa na czas ściśle określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

7. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w P 11

8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samorządowym Przedszkolu nr 11, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.5. Wymagane dokumenty:

1. Curriculum vitae

2. List motywacyjny

3. Oświadczenie  kandydatka o niekaralności

4. Oświadczenie kandydata o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności prawnej oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych

6. Oświadczenie kandydata, że nie toczy się w stosunku do niego, żadne postępowanie karne.

7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na stanowisku starszego intendenta

8. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia

9.  Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

10.  Kopie świadectw pracy

11.  Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą Z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: 
Samorządowe Przedszkole nr 11; im Misia Uszatka w Krakowie; ul. Saska 11; 30 -715 Kraków


Termin składania ofert od  1.08.2017 r. do 14.08.2017 r. (decyduje data wpływu dokumentów do P11) w godzinach pracy sekretariatu 9.00 – 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie do P11, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Oferty powinny być opisane  „Nabór na stanowisko starszego intendenta w Samorządowym Przedszkolu nr 11”

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefonicznie informacje o tej sprawie. Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy sekretariatu P11 pod numerem telefonu 12 6560217.


Informacja o wynikach będzie umieszczona na stronie BIP oraz na tablicy informacyjnej w przedszkolu.
7. Ilość etatów
1Dyrektor Jolanta Pecia

wyniki naboru na stanowisko starszego intendenta