BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista w Dziale Personalnym

 

1. Wymagania formalne

a. Wymagania określone w art.6 ust.1, ustawy o pracownikach samorządowych;

b. Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zakresie zadań zawartych w ogłoszeniu;

c. Posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, lub wykształcenia wyższego i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;

 2. Wymagania dodatkowe

a. Znajomość przepisów ustawy – Kodeks pracy;

b. Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;

c. Umiejętność nawiązywania i budowania relacji;

d. Pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, kreatywność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, empatia, asertywność;

e. Znajomość programów komputerowych Windows, Office

 


3. Zakres obowiązków

a. Planowanie i koordynowanie prowadzonych rekrutacji zgodnie z potrzebami Ośrodka.

b. Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników Ośrodka.

c. Organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb oraz środków finansowych pozostających w dyspozycji pracodawcy.

d. Ocena organizowanych szkoleń pod względem ich efektywności.

e. Koordynacja procesu tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk.

f. Tworzenie arkuszy ocen okresowych pracowników Ośrodka.

g. Wspieranie kadry menadżerskiej w zakresie zarządzania i rozwoju pracowników poprzez współpracę, doradztwo i inicjowanie działań z zakresu badania kompetencji.

h. Inne zadania z obszaru HR.

 4. Warunki pracy i płacy:
Umowa na czas określony (możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej), wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3.200-4.500 zł., inne dodatki zgodnie z regulaminem wynagradzania.

5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

e. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko „Specjalista w DK” ,

f. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

g. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 08 sierpnia 2017 roku. (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór –Specjalista w DK”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów
    1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (SPECJALISTA DK)