BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Główny Specjalista ds. Spółek i Pomocy Publicznej – 1 etat

(Nr ref. 34 -17)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: wyższe magisterskie, ekonomiczne;

c) staż pracy: minimum 5 lat, w tym doświadczenie zawodowe związane z zakresem zadań na powyższym stanowisku.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Kodeksu postępowania administracyjnego;

- Ustawy o finansach publicznych oraz o rachunkowości;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

- Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. nr 2012/21/UE w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9380);

- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dot. usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70;

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013, str. 1);

- Rozporządzenie Komisji UE nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólny interesie gospodarczym;

-Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 nr 59 poz. 404 ze zm.),i akty wykonawcze do tej ustawy, w szczególności:

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (z późn. zm.),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (z późn. zm.),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (z późn. zm.),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (z późn. zm.),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (z późn.zm.),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (z późn. zm.)

- Zarządzenie nr 605/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zasad postępowania i odpowiedzialności w zakresie udzielania pomocy publicznej oraz sporządzania i przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w Gminie Miejskiej Kraków;

b) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,

c) znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

d) Umiejętność dokonywania analiz, wyciągania wniosków, logicznego myślenia,

e) Umiejętność planowania pracy i wyszukiwania informacji,

f) Terminowość, systematyczność i dokładność w działaniu.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) udział w negocjacjach związanych z zawarciem bądź przedłużeniem okresu obowiązywania umów powierzenia;

b) koordynacja nadzoru nad prawidłowym i odpowiednim jakościowo świadczeniem usług przez spółki komunalne, które wykonują zadania na podstawie zamówienia in house;

c) organizowanie i czuwanie nad terminowością oraz poprawnością badania spełnienia warunków przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia in house oraz pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

d) czynny udział w spotkaniach zespołów merytorycznych ze spółkami komunalnymi dotyczącymi sposobu realizacji powierzonych zadań;

e) opiniowanie planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań spółek komunalnych przesyłanych do ZIKiT;

f) koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis w zakresie działania jednostki;

g) współpraca z komórkami organizacyjnymi jednostki oraz Urzędu Miasta Krakowa udzielającymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

h) opiniowanie projektów dokumentów związanych z udzieleniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

i) sporządzanie i przedstawianie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minims oraz odpowiednio takiej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzielaniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym;

j) prowadzenie działu Pomoc publiczna w Biuletynie Informacji Publicznej;

k) opracowywanie analiz związanych z szeroko pojętym zagadnieniem pomocy publicznej i pomocy de minimis na potrzeby kierownictwa jednostki;

l) sporządzanie i aktualizacja programów pomocowych dla przedsiębiorców oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji;

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Stanowisko ds. spółek i pomocy publicznej, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego;

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu od 3500 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji kserokopie dokumentów

( kursy, szkolenia, certyfikaty itp.);

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 34-17" - w terminie do dnia: 07.08.2017 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 34-17)

 

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 2 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 aplikant spełnia wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Główny Specjalista ds. spółek i pomocy publicznej (Nr ref. 34-17)