BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18

w Krakowie, ul. Senatorska 35

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Główny Księgowy

 

1.    Wymagania formalne (niezbędne):

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

a.    znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej (placówki oświatowe),

b.    biegła znajomość obsługi programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (ZSZO),

c.    biegła znajomość obsługi programu Budżet JST PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

d.    znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej, Systemu Informacji Oświatowej,

e.    doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT, obsługa SOVAT,

f.     znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

g.    umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych,

h.    biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny).

 

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-      prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki w tym rozliczeń podatku od towarów i usług VAT,

-      prowadzenie gospodarki finansowej szkoły,

-      przygotowywanie planów finansowych,

-      opracowywanie sprawozdań finansowych oraz analiz,

-      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

-      dokonywanie kontroli wewnętrznej,

-      opracowywanie przepisów wewnętrznych, instrukcji,

-      realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niż wymienione wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

4.    Informacja o warunkach pracy:

a.    wymiar zatrudnienia: 1 etat,

b.    wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych ZSO nr 18,

c.    miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, ul. Senatorska 35.

 

5.    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w ZSO nr 18, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

6.    Wymagane dokumenty:

 

a.    Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

b.    list motywacyjny,

c.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d.    oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

f.     zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g.    kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

h.    kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

i.     kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (do potwierdzenia na miejscu).

 

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:

 

a.    dokumenty należy składać osobiście w godzinach 8-14 w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do szkoły) na adres: ZSO nr 18, ul. Senatorska 35, 30-106 Kraków w terminie do dnia 03.08.2017,

b.    złożone koperty z dokumentami należy opisać: „Nabór na stanowisko głównego księgowego”,

c.    oferty niekompletne lub złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, nadesłanych dokumentów nie zwracamy

d.    z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej szkoły oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Dyrektor mgr Kinga Kloryga

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (Główny Księgowy)