BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4
DYREKTOR Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie
31-054 Kraków, ul. Podbrzezie 10
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Samodzielny referent


1. Wymagania formalne

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustway o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

 

2) znajomość regulacji prawnych w zakresie: Kodeksy Pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o sytemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, ustawy o pracownikach samorządowych, regulaminy organu porowadzacego dot. spraw kadrowych.


2. Wymagania dodatkowe
1. Preferowana osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu kadr w placówce oświatowej,

2. biegła znajomość obsługi programu SIO, OMIKRON, SMOK, OBIEG

3. znajomośc programu: Zintegrowqany System Zarządzania Oświatą - moduł kadry,

4. biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

5. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Zakres obowiązków
- wykonywanie czynności kasjerskich,

- sporządzanie sprawozdań związanych z administracyjną działanością szkoły i z zakresem realizowanych zadań,

- wprowadzanie aktualnych danych do baz danych np. SIO,

- realizacja zadań zleconych przez przełożónych, a wynikających z potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

- prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy - sporządzanie umów i świadectw pracy,

- ustalanie prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat, zasiłku na zagospodarowanie, urlopu dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalnej,

- prowadzenie akt pracowników oraz wprowadzanie danych do ZSZO,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy, wprowadzanie absencji do modułu KADRY, rozliczanie urlopów

4. Warunki pracy i płacy:
1. miejsce i godziny pracy: Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie; pon - pt: 7.30 - 15.30; (pracy również w soboty - godziny do ustalenia)
2. wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z VII kategorią zaszeregowania

5. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,
3. kopie świadectw pracy,

4. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

5. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6. kandydat z orzeczona niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

7. informacja z Krajowewgo Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

8. w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów,

9. wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko samodzielnego referenta w ZSM nr 4" nalezy złożyć do dnia 15 września 2017 roku w siedzibie jednostki.

7. Ilość etatów
1 etat (40 godzin)

Dyrektor mgr Joanna Kawala

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (referent ds. kadrowych)