BIP MJO - Centrum Młodzieży

Dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Nauczyciel – instruktor zajęć ruchowych – AKROBATYKA (dla dzieci/młodzież),  /Pracownia Teatru i Tańca/

 

 

 

1. Przedmiot naboru:

Stanowisko: nauczyciel – instruktor zajęć ruchowych - AKROBATYKA

Wymiar etatu:  4/18, zajęcia w piątki i soboty

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Młodzieży - Pracownia Teatru i Tańca

Okres zatrudnienia: od 18 września 2017 r. do 30 czerwca  2018 r.

 Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie KN

 

2. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć ruchowych - akrobatyka w Pracowni Teatru i Tańca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz wykształcenie kierunkowe pozwalające na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – instruktora

 

3. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) kserokopie świadectw pracy

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

f) oświadczenie o niekaralności

 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Centrum Młodzieży w Krakowie , ul. Krupnicza 38  do 01.09.2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta na wolne stanowisko pracy: nauczyciel– instruktor zajęć ruchowych - akrobatyka,  Pracownia Teatru i Tańca

 

 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji.

 


Dyrektor Bartłomiej Kocurek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (instruktor akrobatyki)