BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –

samodzielny referent ds. administracyjnych.

 

I. Wymogi formalne

1. Obywatelstwo polskie

2. Wykształcenie minimum średnie oraz staż pracy wymagany na powyższym stanowisku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (H. Samorządowe jednostki organizacyjne).

3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

 

II. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność analitycznego myślenia

2. Umiejętność pracy w zespole

3. Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres

4. Znajomość wybranych zagadnień prawa, dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków

5. Preferowane wykształcenie z zakresu prawa lub administracji

6. Co najmniej 2 letni staż na stanowisku urzędniczym lub innym podobnym stanowisku

administracyjnym

7. Znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft, Office),

ewentualnie znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

 

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

 

IV. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie procedury realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

2. Gromadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi przetargami,

3. Nadzorowanie zakupu towarów i usług przez sekcję zaopatrzenia w zakresie zgodności z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminami wewnętrznymi KSOS w tym zakresie,

4. Opiniowanie zawieranych przez KSOS umów w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

5. Organizowanie oraz udział w pracach Komisji Przetargowej oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,

6. Przygotowywanie wniosków do ustalenia podatku od nieruchomości,

7. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska,

8. Bieżące czynności administracyjne oraz obsługa petentów.

 

V. Warunki pracy i płacy

1. Zatrudnienie od 01 września 2017

2. Wymiar zatrudnienia 0,5 etatu – 20 godzin tygodniowo

3. Czas pracy: w uzgodnieniu z dyrektorem

4. Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent d/s administracyjnych, zgodnie z VII grupą

zaszeregowania

5. Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie

 

VI. Wymagane dokumenty:

1) Curriculum Vitae

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o przyjęcie do pracy,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

7) inne dokumenty, które kandydat uzna za ważne.

 

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko samodzielnego referenta w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-549 Kraków

w terminie do dnia 28 lipca 2017 roku. (liczy się data wpływu do placówki)

 

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

 

XII. Osoby które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie na wskazany w dokumentach numer telefonu.

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()