BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 3
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3
W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM W KRAKOWIE
UL. WIELICKA 265
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT (1/2 ETATU)

1. Wymagania formalne (niezbędne)

a. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

 

b. wymagania kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1786) – wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

 

c. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny).

 

2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą i Systemu Informacji Oświatowej,

 

b. znajomość prawa oświatowego (Ustawa o Systemie Oświaty, Prawo Oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela)

 

c. umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań (np. na potrzeby GUS),

 

d. odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość, rzetelność, komunikatywność.

 


3. Zakres obowiązków


a. wprowadzanie aktualnych danych do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,

 

b. prowadzenie ewidencji majątku szkoły z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ewidencjonowanie na kontach 011,013,020 i przypisywanie do składników wyposażenia, kasacje, opis majątku, inwentaryzacja),

 

c. sporządzanie sprawozdań związanych z administracyjną działalnością szkoły i z zakresem realizowanych zadań,

 

d. realizacja zadań zleconych przez przełożonych, a wynikających z potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

4. Warunki pracy i płacy:


a. wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu,

 

b. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych ZSS nr 3,

 

c. miejsce pracy: Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w USD w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków5. Wymagane dokumenty:


a. Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

 

b. list motywacyjny,

 

c. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

d. oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

e. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

 

f. dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

 

g. dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

 

h. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (do potwierdzenia na miejscu).

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:


a. dokumenty należy składać osobiście w godzinach 9-12 w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do szkoły) na adres: ZSS nr 3, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków w terminie do dnia 21.07.2017,

 

b. o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

7. Ilość etatów


1/2 etatuDyrektor Szkoły mgr Alicja Szmuc Jaskot

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 (2)