BIP MJO - Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 Pluszowy Miś
DYREKTOR Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 "Pluszowy Miś"
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dzienny Opiekun


1. Wymagania formalne
    Wykształcenie zgodne z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 z póź. zmianami.


2. Wymagania dodatkowe

   - aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

   - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

   - predyspozycje osobowościowe: cierpliwość, wyrozumiałość, odpowiedzialność, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

   - mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

3. Zakres obowiązków
   - opieka nad dziećmi do lat 3

   - dbanie o ład i porządek stanowiska pracy

4. Warunki pracy i płacy:

   - wymiar czasu pracy: Umowa zlecenie,

   - zatrudnienie od 01.08.2017,

   - miejsce pracy: Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 „Pluszowy Miś” ul. Okólna 6, 30-684 Kraków


5. Wymagane dokumenty:

   - Curriculum Vitae /ze zdjęciem/ wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

   - list motywacyjny,

   - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i ew. staż pracy,

   - kopia aktualnej książeczki zdrowia,


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
    Oferty składa się poprzez wysłanie wskazanych powyżej dokumentów pocztą tradycyjną na w/w adres placówki, pocztą elektroniczną (zlobek.nr.20@gmail.com)
    lub osobiste ich doręczenie w terminie do dnia 21.07.2017 roku.

    O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy
    lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz
    na tablicy informacyjnej placówki. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.7. Ilość etatów
    1Dyrektor Stanisława Róg

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 Pluszowy Miś (Dzienny Opiekun)