BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 

 

OGŁOSZENIE

V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

o naborze na stanowisko archiwisty (0,3 etatu)

 

 

I. Nazwa i adres jednostki: V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków

 

II. Stanowisko: Archiwista

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) biegła znajomość aktualnych przepisów archiwalnych i zmian w przepisach,

2) doświadczenie w pracy w archiwum

3) wykształcenie wyższe archiwistyczne lub ukończony kurs archiwistów,

5) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel,

 

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) umiejętność wykorzystania przepisów w praktyce,

2) dokładność, staranność, komunikatywność.

 

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

Prowadzenie Archiwum Zakładowego zgodnie z wewnętrznymi aktami normatywnymi, instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1)CV, list motywacyjny,

2)kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o niekaralności,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – 0,3 etatu,

2) miejsce pracy: V LO, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków,

3) wynagrodzenie zgodne z przepisami.

 

VII. Termin złożenia dokumentów: 7 lipca 2017 r.

 

Dokumenty można złożyć na adres email: kadry@v-lo.krakow.pl, osobiście w siedzibie Liceum (pokój 5) lub przesłać pocztą na adres V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków.

 

V LO zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie ()