BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE/ WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Specjalista w Zespole ds. Lasów i Przyrody – 1 etat

(Nr ref. 13-ZZM-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: leśnictwo;

c) staż pracy min. 4 lata w tym co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie leśnictwa

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) czynne prawo jazdy kat. B;

b) znajomość przepisów ustawy o lasach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody, Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa, przyjętego Uchwałą Nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.

c) znajomość zagadnień z zakresu leśnictwa, a w szczególności zasad urządzania lasów i hodowli.

d) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu,

e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

f) umiejętność pracy w zespole;

g) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Przygotowanie zaświadczeń dotyczących objęcia lub nie objęcia działek znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu;

b) Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w granicach administracyjnych miasta Krakowa;

c) zapewnienie prawidłowego zarządu lasami i prowadzenie w nich gospodarki leśnej i ochrona lasów pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie;

d) Przygotowanie prognoz wystąpienia szkodliwych dla lasów owadów;

e) Wyznaczanie drzew / powierzchni lasów przeznaczonych do wycinki;

f) Sprawowanie nadzoru nad sadzeniem lasu;

g) Kontrola wyrobu sortymentów drzewnych wykonywanych podczas nadzorowanych prac;

h) Przygotowanie projektów decyzji wydawanych przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących lasów;

i) Obsługa postępowań administracyjnych poprzedzających wydawanie decyzji dotyczących lasów;

j) Obsługa procesu sprzedaży drewna, wystawianie faktur.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat;

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy;

d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2 500,00 zł do 3 000,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z Regulaminem premiowania ZZM;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 13-ZZM-2017 " – w terminie do dnia: 03.07.2017 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko : Specjalista w Zespole ds. Lasów i Przyrody – 1 etat

 

(Nr. Ref. 13-ZZM-2017).

 

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłało 3 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydat spełnił wymogi formalne. Do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat.

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.


Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 07.07.2017r. w biurze ZZM w Krakowie ul.Reymonta 20.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole ds. Lasów i Przyrody – 1 etat Nr. Ref. 13-ZZM-2017