BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18

w Krakowie, ul. Senatorska 35

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Referent

 

1. Wymagania formalne (niezbędne):

 

a. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

b. wymagania kwalifikacyjne zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1786) – wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

 c. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny).

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a. znajomość programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – moduł majątek, Systemu Informacji Oświatowej,

b. znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Kodeksu Pracy, prawa oświatowego,

c. umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań (np. na potrzeby GUS),

d. odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość, rzetelność, komunikatywność.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

- prowadzenie ewidencji majątku szkoły z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ewidencjonowanie na kontach 011,013,020 i przypisywanie do składników wyposażenia, kasacje, opis majątku, inwentaryzacja),

- wykonywanie czynności kasjerskich,

- sporządzanie sprawozdań związanych z administracyjną działalnością szkoły i z zakresem realizowanych zadań,

- sporządzanie i kontrola umów najmu,

- wprowadzanie aktualnych danych do baz danych np. SIO,

- prowadzenie składnicy akt zgodnie z obowiązującymi przepisami w porozumieniu
z Państwowym Archiwum w Krakowie,

- zakup, prowadzenie rejestru, przechowywanie pieczęci urzędowych i kontrola ich używania przez uprawnione osoby,

- zaopatrzenie szkoły w materiały biurowe, znaczki, bilety MPK,

- realizacja zadań zleconych przez przełożonych, a wynikających z potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

4. Informacja o warunkach pracy:

 

a. wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu,

b. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych ZSO nr 18,

c. miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, ul. Senatorska 35.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w ZSO nr 18, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 

a. Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

b. list motywacyjny,

c. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d. oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f. dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

g. dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

h. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (do potwierdzenia na miejscu).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

a. dokumenty należy składać osobiście w godzinach 8-14 w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do szkoły) na adres: ZSO nr 18, ul. Senatorska 35, 30-106 Kraków w terminie do dnia 30.06.2017,

b. złożone koperty z dokumentami należy opisać: „Nabór na stanowisko referenta w ZSO nr 18”,

c. oferty niekompletne lub złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

d. o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

 

Dyrektor Szkoły mgr Kinga Kloryga

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (referent)