BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii
DYREKTOR MUZEUM FOTOGRAFII
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIKA DZIAŁU INWENTARZY
 

 

 

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU INWENTARZY

 

 

I. Nazwa i adres organizatora

 

Muzeum Fotografii w Krakowie

ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

+ 48 /012-6345932

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową. W nieodległej perspektywie gruntownym remontom poddane zostaną obie siedziby. Po realizacji tych inwestycji otworzymy nowoczesne centrum wystawiennicze, edukacyjne i badawcze poświęcone fotografii. Dołączenie do naszego zespołu będzie oznaczało aktywny udział w tym procesie zmian.

 

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych;

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia;

• współpracę z prężnym zespole;

 

II. Do zakresu obowiązków Kierownika Działu Inwentarzy będzie należało m.in.:

 

• Nadzór nad całością procesu ewidencjonowania, inwentaryzacji oraz ruchu muzealiów;

• Nadzór nad procesem digitalizacji i udostępniania zbiorów;

• Wdrożenie nowego systemu do inwentaryzacji zbiorów oraz nadzór nad jego poprawnym i ciągłym działaniem;

• Nadzór procesu prowadzenia kwerend w zbiorach muzeum;

• Koordynacja wszystkich działań związanych z pracą Komisji Zakupu Muzealiów oraz nadzór nad procesami nabywania zbiorów przez Muzeum;

• Przy współpracy z Głównym Konserwatorem ustalanie planu konserwacji muzealiów;

• Przy współpracy z Głównym Kuratorem oraz zespołami zadaniowymi ustalanie planu wystaw, wypożyczeń oraz metod i sposób promocji zbiorów;

• Przy współpracy z Głównym Kuratorem praca nad polityką gromadzenia zbiorów, polityką zabezpieczania i przechowywania, polityką upowszechniania zbiorów;

• Udział w pracach i projektach badawczych muzeum;

• Kontakt ze środowiskiem fotograficznym oraz aktywny udział w procesie pozyskiwania zbiorów;

• Poszukiwanie funduszy zewnętrznych oraz nadzór nad przygotowywaniem wniosków o dofinansowania na cele statutowe oraz badawcze muzeum;

• Przygotowywanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych dotyczących trybu pracy i jakości procedur w ramach Działu Inwentarzy;

 

III. Wymagania

 

Wymagania podstawowe (konieczne do rozpatrzenia aplikacji w I etapie)

 

1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne: historia sztuki, etnologia, historia, kulturoznawstwo;

2. Udokumentowane doświadczenie pracy na analogicznym stanowisku przez co najmniej 3 lata;

3. Znajomość przepisów prawa związanych z inwentaryzacją, przechowaniem i zabezpieczaniem zbiorów muzealnych oraz ruchem obiektów a także związanych z prawem autorskim;

4. Znajomość systemów inwentaryzacyjnych;

5. Znajomość technologii i procedur związanych z digitalizacją zbiorów muzealnych;

6. Znajomość standardowego oprogramowania biurowego;

7. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;

8. Umiejętność planowania pracy własnej oraz zespołu;

9. Ogólna wiedza dotycząca polskiej i zagranicznej fotografii;

10. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym płynną komunikację;

 

 

Wymagania dodatkowe: (wymagane do rozpatrzenia aplikacji w II etapie)

 

1. Udokumentowane certyfikatami lub innego rodzaju zaświadczeniami kursy z zakresu zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, zarządzania zespołem i organizacją (np. PRINCE2, AGILE);

2. Ukończone podyplomowe studium muzealnicze i doświadczenie pracy w muzeach;

3. Znajomość nowych mediów, technologii internetowych oraz zasad i standardów związanych z udostępnianiem zbiorów muzealnych w internecie, licencji Creative Commons i innych analogicznych rozwiązań;

4. Doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru IT lub rozwoju oprogramowania;

5. Umiejętność formułowania i wdrażania nowych rozwiązań procesowych oraz wyznaczania celów osiąganych na kolejnych etapach wdrożenia;

6. Udokumentowana współpraca z instytucjami zagranicznymi;

7. Otwartość na zmianę i podejmowanie nowych wyzwań;

 

IV. Przedmiot naboru

 

1. Kierownik Działu Inwentarzy w Muzeum Fotografii w Krakowie.

2. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od dnia 01.10.2017 r.

3. Umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony;

 

V. Procedura naboru

 

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi kandydatami.

 

VI. Wymagane dokumenty

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

5. Mile widziane będą referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia.

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1. Termin: do dnia 30.07.2017 r.

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Kierownika Działu Inwentarzy w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl

4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń Muzeum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu dla osób zapraszanych na rozmowy kwalifikacyjne.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Dyrektor Marek Świca

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii ()