BIP MJO - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. UCZNIOWSKICH

 


1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902 t.j.z dnia 24.06.2016)

•Jest obywatelem polskim

•Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

•Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe

•Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

•Minimalne wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie średnie – staż pracy 5 lat, wykształcenie wyższe – staż pracy 4 lata

•Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku

 

2. Wymagania dodatkowe

•Znajomość zagadnień prawa oświatowego: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz.1943 tj. z dnia 02.12.2016 r.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r., poz.60)

•Znajomość obsługi komputera

•Umiejętność redagowania pism urzędowych

•Komunikatywność i otwartość, umiejętność współpracy, odpowiedzialność, samodzielność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

•Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań

 

3. Zakres obowiązków

•Obsługa rekrutacji uczniów do szkoły. Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z przepisów obowiązku nauki dotyczących uczniów.

•Prowadzenie dokumentacji uczniów, bieżące wpisywanie danych osobowych do ksiąg uczniowskich

•Sporządzanie list uczniów oraz bieżąca ich aktualizacja

•Prowadzenie statystyk uczniowskich

•Sporządzanie danych i prowadzenie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

•Wydawanie, prolongowanie i prowadzenie ewidencji legitymacji uczniowskich

•Wydawanie uczniom zaświadczeń o odbywaniu nauki

•Sporządzanie duplikatów świadectw zgodnie z obowiązującymi przepisami

•Zamawianie, zakup i ewidencja druków z zakresu dokumentacji uczniowskiej

•Współpraca z pedagogiem szkolnym w sprawach dotyczących stypendium dla uczniów

•Przygotowywanie wszystkich spraw dotyczących egzaminów uczniów w systemie OBIEG i SMOK

•Prowadzenie modułu uczniów w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

•Prowadzenie szkolnego archiwum

 

4. Warunki pracy i płacy:

•Zatrudnienie na postawie umowy o pracę

•Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z2014 r., poz.1786 z późn.zmianami oraz z regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

 


5. Wymagane dokumenty:

•List motywacyjny i CV

•Kwestionariusz osobowy

•Dokument potwierdzający tożsamość, posiadane wykształcenie, kwalifikacje i odpowiedni staż pracy

•Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

•Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

•Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016 r., poz 922 t.j.)

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

•Oferty wraz z kserokopiami wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 (pokój nr 1) w Krakowie, os. Szkolne 18 w godz. 8.00 – 15.30 w terminie do dnia 21 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia). Oferty niekompletne i złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

•Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na stanowisko – specjalista ds. uczniowskich”.

•O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

•Wymagane oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

•Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, stronie internetowej szkoły i BIP.

 


7. Ilość etatów

•0,81 etatu – 32,5 godz. tygodniowo

•Zatrudnienie od 1 sierpnia 2017 r.

 Dyrektor mgr Urszula Mroczek-Gula

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ()