BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Filii nr 5


1. Wymagania formalne

a. Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn.zm.);

b. Wykształcenie wyższe

c. Posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy Społecznej2. Wymagania dodatkowe

a. Znajomość problematyki z zakresu pomocy społecznej , ustawy o systemie oświaty , ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz stosowania procedury „Niebieskie Karty „ , postepowania administracyjnego w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną,

b. Podstawowa znajomość ustaw o świadczeniach rodzinnych, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatkach mieszkaniowych , promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań pomocy społecznej ,

c. Znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną

d. Znajomość programów komputerowych Windows , Office, w tym znajomość Excel i umiejętność pracy w programie, znajomość aplikacji POMOST, znajomość obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,

e. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe.

 

 


3. Zakres obowiązków

a. udzielanie klientom informacji w sprawach pomocy społecznej,

b. przyjmowanie klientów zgłaszających się po raz pierwszy po pomoc,

c. przyjmowanie wniosków LPO w tym prowadzenie postępowań,

d. przyjmowanie klientów i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej pomocy w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

e. sporządzanie zaświadczeń dla osób zainteresowanych i prowadzenie rejestru zaświadczeń,

f. wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji koordynatora realizacji świadczeń za pomocą „Kart przedpłaconych”, w szczególności wydawanie kart, ewidencjonowanie w systemie POMOST STD,

g. realizacja zadania dotyczącego stypendiów szkolnych,

h. obsługa systemu POMOST – rejestracja wniosków, rodzin, wywiadów, opracowanie i zatwierdzanie decyzji, sporządzanie list wypłat, wprowadzanie i zatwierdzanie realizacji świadczeń,

i. analiza zaangażowania godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych pod kątem limitów Filii, weryfikacja rozliczeń pod względem zgodności wykonanej liczby godzin z decyzjami administracyjnymi, wprowadzanie realizacji świadczeń usług opiekuńczych do systemu POMOST STD

 


4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2.300 – 3.000 zł. brutto oraz inne dodatki zgodnie z regulaminem wynagrodzenia.

 


5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Referent –F5”

h. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 16 czerwca 2017 roku. (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór –Referent F-5”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 7. Ilość etatów
    1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (REFERENT w F-5)