BIP Archiwalny - ZSZ1 (data archiwizacji: 2018-09-04, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1

im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy

31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 4


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent ds. finansow-księgowych

 


1. Wymagania formalne

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

lub

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letni staż pracy w księgowości.


2. Wymagania dodatkowe

a) doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych,

b) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

c) znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej administracji publicznej,

d) znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów,

e) umiejętność pracy w programach: zintegrowany system zarządzania oświatą, System Informacji Oświatowej,

d) znajomość oprogramowania Microsoft Office.


3. Zakres obowiązków

a) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych (faktury, rachunki),

b) ewidencja bieżąca w programie zszo,

c) prowadzenie ewidencji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) terminowe regulowanie zobowiązań,

e) dokonywanie oceny kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

f) przygotowanie materiałów źródłowych służących do sporządzania obowiązujących sprawozdań.4. Warunki pracy i płacy:
Zatrudnienie na okres próbny, a następnie na czas określony z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1786)


5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny i CV,

b) kwestionariusz osobowy,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż pracy,

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

f) dowód osobisty do wglądu.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 4 - sekretariat szkoły, pok. 101

do dnia 12 czerwca 2017 roku

 


7. Ilość etatów
1 etatDyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

Elżbieta Kosacka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)