BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Specjalista w Zespole Umów i Zamówień Publicznych – 2 etaty

(Nr ref. 27-17)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe;

c) staż pracy – min. 4 lata, w tym co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w pracy związane z realizacją zamówień publicznych po stronie zamawiającego.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Ukończone kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych;

b) Znajomość przepisów z zakresu :

- Ustawy prawo zamówień publicznych;

- Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- Ustawy o finansach publicznych;

- Ustawy prawo budowlane;

- Ustawy o ochronie danych osobowych;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

c) Znajomość :

- struktury, statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego ZIKiT w Krakowie;

- obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;

d) Umiejętność pracy w zespole;

e) Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy;

f) Dyspozycyjność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Pomoc w zamawianiu usług, nabywaniu dostaw i zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i rozporządzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami powiązanymi.

2. Przygotowywanie propozycji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako członek komisji (sekretarz) z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, w ścisłej współpracy z działami merytorycznymi i pozostałymi członkami komisji przetargowej.

3. Pomoc w przygotowywaniu materiałów mających na celu rozpatrzenie ewentualnych odwołań do UZP.

4. Przygotowywanie propozycji umów po przetargach i nadzór nad ich podpisaniem.

5. Przygotowywanie propozycji wniosków do księgowości o zwrot wadium po wyborze oferty (unieważnieniu) oraz po podpisaniu umowy.

6. Przygotowywanie ogłoszeń oraz wyników postępowań do biuletynów krajowych, unijnych, na tablicę ogłoszeń oraz na stronę internetową.

7. Przygotowywanie i koordynowanie propozycji pism, odpowiedzi na pytania dot. SIWZ.

8. Przygotowywanie protokołów po przetargach, negocjacjach oraz rokowaniach.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Zespół Umów i Zamówień Publicznych, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym czasie pracy od pn. do pt. w godz. 7:30 - 15:30,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu;

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2600 zł do 3100 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami na powyższe stanowisko (kserokopia);

d) Kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) W przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) Podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 27-17" - w terminie do dnia: 14.06.2017 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE


(Nr ref. 27-17)

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłał 1 kandydat.

W wyniku przeglądu i oceny oferty pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 aplikant spełnił wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Umów i Zamówień Publicznych (Nr ref. 27 -17)