BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Działu Koordynacji Pracy Filii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie


1. Wymagania formalne

1. Wymagania określone w art.6 ust.1, 3 pkt 2 i 3, ustawy o pracownikach samorządowych

2. Posiadanie co najmniej trzyletniego stażu w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej

3. Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 2. Wymagania dodatkowe

1. znajomość problematyki z zakresu pomocy społecznej, postępowania administracyjnego, zatrudnienia socjalnego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, znajomość problematyki samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną; uregulowanej w poniższych aktach prawnych:

1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2016, poz. 930 oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy MOPS,

2) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2016. poz. 1828),

3) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873),

4) Kodeks Postępowania Administracyjnego,

5) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.),

6) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519, z 2013 r. poz. 154, 866),

7) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95).

2. znajomość programów komputerowych Windows, Office,

3. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe,

4. umiejętność zarządzania personelem,

 

UWAGA

każdy uczestnik naboru spełniający wymogi formalne jest zobowiązany do przygotowania prezentacji w Power Point pt. „Rola Kierownika Działu Koordynacji Pracy Filii – zadania i oczekiwania” w oparciu o materiały udostępniane przez Dział Personalny MOPS w Krakowie (ul. Józefińska 14, I piętro, pok. 106, w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku). Prezentacja nastąpi podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, MOPS udostępni sprzęt do odtworzenia prezentacji. Czas trwania prezentacji: do 15 minut.

 3. Zakres obowiązków

1. Organizowanie zadań wykonywanych przez pracowników Działu Koordynacji Pracy Filii. Do zadań Działu w szczególności należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zadań

realizowanych przez Dział Koordynacji Pracy Filii, Dział Pomocy Bezdomnym, Filie MOPS,

Dział Informacji i Obsługi; Klub Integracji Społecznej;

2) przygotowywanie procedur i instrukcji w zakresie organizacji pracy Filii i zadań realizowanych

przez Filie MOPS i Dział Pomocy Bezdomnym;

3) udział w przygotowywaniu i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających

z rozeznanych potrzeb społecznych, w tym tworzenie programów osłonowych, na zasadach

określonych w odrębnych przepisach;

4) koordynowanie realizacji programów:

a) programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b) rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, w zakresie zadań Prezydenta Miasta Krakowa;

5) koordynowanie realizacji świadczeń materialnych o charakterze socjalnym, przyznawanych na

podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty;

6) koordynowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej w zakresie:

a) opracowywania 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny,

b) przygotowywania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawianie ich Prezydentowi Miasta Krakowa,

7) koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

8) sprawowanie nadzoru nad Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, w tym analiza i weryfikacja planu

finansowego, opiniowanie wniosków inwestycyjnych, opiniowanie wniosków w sprawie zmian w

planie finansowym Ośrodka Interwencji Kryzysowej;

9) analizowanie informacji oraz przedstawianie wniosków, propozycji rozwiązań w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz innych usług asystenckich ;

10) wykonywanie zadań MOPS, o których mowa w § 10 Regulaminu organizacyjnego MOPS, wynikających ze współpracy Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zadań realizowanych przez Dział;

11) udzielanie konsultacji prawnych komórkom organizacyjnym MOPS;

12) koordynowanie działań MOPS w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie leczenia lub

umieszczania w domu pomocy społecznej bez zgody osoby, o których mowa w ustawie

o ochronie zdrowia psychicznego;

13) potwierdzanie statusu materialnego osoby zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

na dokumentach przedkładanych w celu uzyskania z instytucji zagranicznych zapomogi dla osoby

potrzebującej;

14) organizowanie doskonalenia zawodowego, w tym ścieżki awansu zawodowego oraz systemu

wdrażania do pracy nowo zatrudnionych pracowników socjalnych i asystentów rodziny;

15) wskazywanie, na polecenie sądu opiekuńczego, kandydata na opiekuna małoletniego lub

ubezwłasnowolnionego całkowicie;

16) organizowanie placówek wsparcia dziennego.

2. Koordynowanie realizacji limitów wydatków Filii MOPS oraz przygotowanie zbiorczego zestawienia w zakresie sprawozdawczości i monitoringu dotyczącego zadań Filii MOPS

3. udzielanie podległym pracownikom wskazówek w sprawach trudnych oraz wspólne podejmowanie działań,

4. nadzorowanie realizacji zadań Działu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Ośrodku,

5. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,

6. przedstawianie Dyrektorowi MOPS wniosków i ocen w sprawie zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania pracowników Działu.

 4. Warunki pracy i płacy:


Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 3.200 złotych do 4.500 złotych, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 

 


5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Kierownik DM”

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 8 czerwca 2017 roku. (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kierownik DM”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Ilość etatów
     1


Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik DM)