BIP MJO - Zespół Szkół Chemicznych

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH

 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 

1. Wymagania formalne

1) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. 2014r. poz.1202 z późn. zm.),

2) Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późn. zm.)

- wykształcenie co najmniej średnie oraz staż  umożliwiający wykonywanie zadań na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe

1) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prawa oświatowego, prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

2) Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (moduł majątek, sprzedaż, finanse, BDO) oraz sprawozdawczości oświatowej (SIO).

3) Biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office).

4) Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami.

5) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia.

6) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 

3. Zakres obowiązków

1) Planowanie i realizacja potrzeb szkoły w zakresie zapewnienia  prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (w tym prowadzenie dokumentacji):

- dokonywanie wszystkich zakupów dostaw, usług i robót budowlanych

- organizacja i nadzór usług, robót budowlanych i przeglądów  technicznych w budynku szkoły

- prowadzenie pełnej dokumentacji prac remontowych, naprawczych, inwestycyjnych i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem.

2) Sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników obsługi.

3) Prowadzenie pełnej dokumentacji majątku i wyposażenia w programie ZSZO w tym naliczanie amortyzacji, rozliczanie inwentaryzacji.

4) Sprawowanie nadzoru na stanem bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja zabezpieczenia i ochrony mienia szkoły.

5) Prowadzenie dokumentacji dot. dostaw i odbioru mediów, usług internetowych i telefonicznych, środowisko, ubezpieczenia majątku, podatku od nieruchomości, wynajmu powierzchni w budynku (umowy, aneksy, deklaracje, faktury, opłaty, noty i inne).

6) Obsługa programu bankowego  w zakresie wysyłania płatności, sporządzanie planów finansowychi zaangażowania w zakresie wydatków rzeczowych.

7)Merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości.

8) Sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji, remontów, prowadzenie elektronicznej sprawozdawczości SIO, aktualizowanie danych w ZSZO oraz wykonywanie innych sprawozdań, opracowań, zestawień wg potrzeb.

9) Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

4. Warunki pracy i płacy:

1) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. 2014 poz. 1786) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w ZSCH  w Krakowie.

2) Miejsce pracy: Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie, ul. Krupnicza 44

3) Zatrudnienie na czas określony wymiarze pełnego etatu  z możliwością   zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny i CV.

2) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

4) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4) Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.

6) Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 z poźń. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Chemicznych, ul. Krupnicza 44; 31-123 Kraków z dopiskiem:"NABÓR NA STANOWISKO-KIEROWNIK GOSPODARCZY"

w terminie do 31.05.2017r. do godz. 14.00.

Decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty zostaną powiadomieni  telefonicznie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w przypadku zatrudnienia. Kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

 

Dyrektor

mgr inż.  Elżbieta Ramatowska

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Chemicznych (2)