BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
 
 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie

 
DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie

ul. Nowaczyńskiego 1

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
REFERENT ds. ADMINISTRACYJNYCH


1. Wymagania formalne

1.    minimum 5 letni staż pracy w tym rok w administracji samorządowej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

2.    minimum wykształcenie średnie w kierunku: budowlanym, ekonomicznym lub mechanicznym,

3.    spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),

4.    znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:

         Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),

         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późn. zm.),

         Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),

         Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

         Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn zm.),

         Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

Uwaga! osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do kolejnego etapu naboru.

2. Wymagania dodatkowe

1.    Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na danym stanowisku.

2.    Umiejętność logicznego myślenia.

3.    Umiejętność pracy z ludźmi, zdolności organizacyjne i interpersonalne.

4.    Komunikatywność.

5.    Sumienność i dokładność.

6.    Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

7.    Znajomość obsługi Internetu praz programów komputerowych: WORD, Excel.

8.    Odporność na stres.

3. Zakres obowiązków

1.    Opracowywanie dokumentacji  dla zamówień publicznych organizowanych przez DPS.

2.    Uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych.

3.    Gospodarowanie składnikami majątkowymi DPS.

4.    Weryfikacja dokumentów płatniczych pod względem merytorycznym.

5.    Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zakupów, remontów i inwestycji.

6.    Utrzymywanie ciągłości zaopatrzenia w materiały, sprzęt i urządzenia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DPS.

7.    Rozliczanie zużycia paliwa oraz kontrola kart drogowych samochodu służbowego DPS.

8.    Sporządzanie harmonogramu pracy portierów oraz rozliczanie kwartalne ich pracy.

9.    Sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej dotyczącej ochrony środowiska i  gospodarowania odpadami.

10.  Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS oraz z przeprowadzonych zamówień publicznych.

11.  Wykonywanie bieżących prac administracyjnych, sporządzanie pism, notatek służbowych.

12.  Ścisła współpraca z innym działami DPS.

13.  Nadawanie oznaczeń dokumentom przyjmowanym i wysyłanym z Działu Techniczno-Gospodarczego, zgodnych z Instrukcją Kancelaryjną.

14.  Wykonywanie innych poleceń i czynności, nie wymienionych powyżej ale wynikających z potrzeb DPS, zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Zastępcę Dyrektora oraz Dyrektora DPS.

4. Warunki pracy i płacy:

1.    umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2.    wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786),

3.    miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1,

4.    Wymiar czasu pracy: 1 etat.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

5. Wymagane dokumenty:

1.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz dostępny również w siedzibie DPS),

2.    CV,

3.    list motywacyjny,

4.    kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,

5.    kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata,

6.    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

7.    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

8.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9.    oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności),

10.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem stosownie do postanowień Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

11.  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na dzienniku podawczym w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 01 czerwca 2017 r.

 

Koperta musi zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: REFERENT ds. ADMINISTRACYJNYCH”

 

O terminie decyduje data wpływu do Sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1, w jednego ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

 

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.), zostanie umieszczona w Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1 oraz na tablicy informacyjnej DPS.

7. Ilość etatów
1 etatDyrektor

mgr Grażyna Dąbroś

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - referent ds. administracyjnych