BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 126
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, os. Tysiąclecia 57
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. płac


1. Wymagania formalne
Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych. Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub z zakresu prawa pracy i 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata lub wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata.

2. Wymagania dodatkowe
Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczaniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy. Znajomość obsługi programów: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – Moduł Płace, Płatnik, Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej. Biegła znajomość użytkowania pakietu Office w zakresie MS Word i MS Excel, Internetu. Dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, umiejętność logicznego myślenia, analizy, przewidywania, rozwiązywania problemów i współpracy w zespole.

3. Zakres obowiązków
Terminowe sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w placówce. Sporządzanie przelewów wynagrodzeń na konta pracownicze, przelewów potrąceń dla poszczególnych kontrahentów (MKZP, ZNP, NSZZ Solidarność, FM). Przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń. Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i US. Prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS, zgłaszanie (ZUS ZUA) i wyrejestrowywanie pracowników (ZUS ZWUA), sporządzanie comiesięcznej deklaracji ZUS DRA (wysyłka drogą elektroniczną) i przekazywanie należnych składek z tego tytułu do ZUS. Sporządzanie rozliczeń podatkowych pracowników (naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie przelewów do US). Wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzenia i zatrudnienia na wniosek pracownika. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych PFRON. Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych (ZSZO, SIO, GUS i innych). Obsługa ZFŚS. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi dla poszczególnych ubezpieczonych. Sporządzanie zestawień dla księgowości i planowania. Sporządzanie druków RP7 dla pracowników zatrudnionych i byłych pracowników. Sporządzanie i wydawanie pracownikom PIT11 lub PIT40 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sporządzanie rocznej deklaracje PIT-4 oraz IWA. Sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz innych. Sporządzanie i wydawanie druków RMUA dla pracowników zgodnie z wytycznymi.


4. Warunki pracy i płacy:
Wymiar zatrudnienia: 0,25 etatu. Wynagrodzenie: 750 zł płaca zasadnicza + 20% premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych). Czas pracy: 10 godzin tygodniowo. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie, os. Tysiąclecia 57.


5. Wymagane dokumenty:

Życiorys (CV), list motywacyjny, kopie świadectw pracy, kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, kwestionariusz personalny kandydata, kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia). W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

„NABÓR NA STNOWISKO: Specjalista ds. płac w Szkole Podstawowej nr 126 w Krakowie” należy składać osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej os. Tysiąclecia 57, 31-610 Kraków, w terminie od dnia 16 maja  2017 r. do dnia 25 maja 2017 r. (liczy się data wpływu). Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 126 w Krakowie oraz na BIP Szkoły Podstawowej nr 126.

Informacja o wskaźniku osób niepełnosprawnych zatrudnionych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wynosi mniej niż 6%.

 

7. Ilość etatów
0,25etatu


Dyrektor szkoły Sonia Czajkowska-Stach

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 126 ()