BIP Archiwalny - ZSZ1 (data archiwizacji: 2018-09-04, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.)
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 4

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
referent ds. finansow-księgowych


1. Wymagania formalne
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

lub

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letni staż pracy w księgowości.


2. Wymagania dodatkowe
a) doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych,

b) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

c) znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej administracji publicznej,

d) znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów,

e) umiejętność pracy w programach: zintegrowany system zarządzania oświatą, System Informacji Oświatowej,

d) znajomość oprogramowania Microsoft Office.


3. Zakres obowiązków
a) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych (faktury, rachunki),

b) ewidencja bieżąca w programie zszo,

c) prowadzenie ewidencji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) terminowe regulowanie zobowiązań,

e) dokonywanie oceny kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

f) przygotowanie materiałów źródłowych służących do sporządzania obowiązujących sprawozdań.4. Warunki pracy i płacy:
Zatrudnienie na okres próbny, a następnie na czas określony z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1786)


5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i CV,

b) kwestionariusz osobowy,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż pracy,

d) zaświadczenie o niekaralności,

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

f) dowód osobisty do wglądu.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 22 maja 2017 roku w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4, pok. 101.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.
7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor

Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie

Elżbieta Kosacka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)