Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KOSOCICE II

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

Powierzchnia planu - 252,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: X Swoszowice i XI Podgórze Duchackie

Lokalizacja


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 19 maja 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSOCICE II"

Termin składania wniosków do dnia 30 czerwca 2017 r.
Sposoby składania wniosków - patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Głównym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice II" jest dostosowanie zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice" do zapisów zmiany Studium (w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr CXII/1700/14 w dniu 9 lipca 2014 r.), poszerzających granice terenów o przeważającej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali szczegółowe zasady zagospodarowania dotyczące całego obszaru, w tym zasady kontynuacji i rozwoju funkcji mieszkaniowej, przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych i kulturowych, relacji z terenami otaczającymi, prawidłowej obsługi komunikacyjnej i systemowych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej.


Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych