BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Zespołu Problemowego ds. Rodzin i Osób Bezrobotnych, Filia nr 4, os. Szkolne 34


1. Wymagania formalne

a. Wymagania określone w art.6 ust.1, 3 pkt 2 i 3, ustawy o pracownikach samorządowych

b. Posiadanie co najmniej trzyletniego stażu w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej

c. Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość ustawy z dn.12 marca 2004r.o pomocy społecznej(tekst jednolity Dz.U. z 2009r.Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Filii,

b. znajomość ustawy z dn.9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U.2015r.poz 332 z późn.zm.), ustawy z dn.29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U.2014r.poz.1118 z późn.zm.), ustawy z dn.19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity:Dz.U.2011 nr 23 poz.1375),

c. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

d. podstawowa znajomość ustaw o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań pomocy społecznej,

e. znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną,

f. znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,

g. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe,

h. umiejętność analizy kompetencji pracownika zespołu w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw,

i. umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron proponowanego przez pracownika działania oraz przewidywanie ich konsekwencji poprzez odpowiedni dobór metod i środków,

j. wspomaganie procesu edukacyjnego pracowników zespołu (samokształcenie, szkolenie, superwizje)

k. umiejętność motywowania pracowników zespołu do zmian i podejmowania wyzwań,

l. znajomość narzędzi i metod weryfikowania stopnia osiągnięcia celów,

m. zarządzanie czasem, w tym umiejętności pracy pod presją czasu oraz podejmowania decyzji o priorytetach w zespole.

 3. Zakres obowiązków

a. Koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników Zespołu

b. Organizowanie i wpieranie prowadzenia pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem stosowania kontraktu socjalnego.

c. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, środowiskiem lokalnym, grupami i społecznościami lokalnymi w zakresie realizowanych zadań oraz koordynacja działań pracowników Zespołu w tym zakresie.

d. Kontrola merytoryczno-formalna:

- wywiadów środowiskowych oraz załączonej do wywiadów dokumentacji

- zakresu i prawidłowości wnioskowanej pomocy

- przygotowanych decyzji administracyjnych

e. Udzielanie pracownikom Zespołu wskazówek w sprawach trudnych oraz wspólne z pracownikiem podejmowanie działań w takich sytuacjach.

f. Bieżące zapoznawanie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi procedurami w oparciu o które funkcjonuje MOPS i system pomocy społecznej

g. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom i rodzinom objętych pomocą społeczną.

h. Przedstawianie Kierownikowi Filii wniosków i ocen w sprawach zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania pracowników Zespołu.

i. Podejmowanie działań w zakresie usprawnienia organizacji, metod i form pracy w Zespole.

j. Samokontrola prawidłowości wykonywania własnej pracy.

k. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Filii, w ramach zajmowanego stanowiska.

l. Zastępowanie w czynnościach służbowych nieobecnego Kierownika Zespołu Problemowego ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych z powodu urlopu lub choroby.

 4. Warunki pracy i płacy:
Umowa na czas określony (możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej), wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3.200-4.000 zł., dodatek funkcyjny, inne dodatki zgodnie z regulaminem wynagradzania.


5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

e. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko kierownik zespołu Problemowego ds. Rodzin i Osób Bezrobotnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, Filia nr 4,

f. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

g. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / zaświadczenie o niekaralności,

h. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 12 maja 2017 roku. (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór –Kierownik Zespołu Problemowego ds. Rodzin i Osób Bezrobotnych F4”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 7. Ilość etatów
    1


Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik zespołu ds. rodzin i osób bezrobotnych F-4)