BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 39

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Kierownik działu Opiekuńczo - Terapeutycznego

1.Wymagania niezbędne.

1.1. minimum 5 letni staż pracy, w tym 3 letni staż w pomocy społecznej lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na w/w stanowisku;

1.2. wykształcenie wyższe;

1.3. spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);

1.4. pełna znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań stanowiska pracy, w tym ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych z uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w Domu Pomocy Społecznej, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960, Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

 

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2.Wymagania dodatkowe:

2.1. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na danym stanowisku;

2.2. umiejętność koordynowania, realizacji zadań;

2.3. umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;

2.4. umiejętność pracy z ludźmi, zdolności organizacyjne i interpersonalne;

2.5. komunikatywność;

2.6. sumienność i dokładność;

2.7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

2.8. znajomość obsługi Internetu oraz programów komputerowych: WORD, EXCEL;

2.9. odporność na stres.

 

3/ Warunki pracy:

3.1. umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

3.2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786);

3.3. miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 39;

3.4. Wymiar czasu pracy: 1 etat.

 

 

4/Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

4.1. Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników Działu; koordynowanie działalności terapeutów zajęciowych, terapeutów, instruktorów kulturalno - oświatowych;

4.2. Opracowywanie planów pracy Działu, monitorowanie realizacji działań oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

4.3. Udział w przygotowaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców;

4.4. prowadzenie szkoleń, instruktażu podległych pracowników;

4.5. organizowanie wolontariatu w jednostce;

4.6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Działu;

4.7. włączanie się do merytorycznych działań zespołu OT;

4.8. organizacja i realizacja zadań statutowych DPS na rzecz mieszkańców;

4.9. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi DPS w celu właściwej realizacji zadań Działu;

4.10. współpraca z samorządem mieszkańców;

4.11. czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu organizacji życia mieszkańców DPS.

4.12. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Kierownika Działu.

 

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

5.1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

5.2. CV;

5.3. list motywacyjny;

5.4. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;

5.5. kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata;

5.6. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

5.7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

5.8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

(wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności);

5.9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922);

5.10. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do 15 maja 2017 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie lub wysłać pocztą na adres:

Dom Pomocy Społecznej

ul Łanowa 39

30-725 Kraków

 

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „NABÓR- Kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego”

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną wg danych z CV.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Łanowej 39, w Krakowie.

 

Dyrektor

mgr Elżbieta Sieja

 

Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków

Osoba odpowiedzialna: mgr Elżbieta Sieja –Dyrektor DPS Kraków ul. Łanowa 39 -z upoważnienia dyrektora mgr Teresa Minor– Kierownik Działu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego

Kontakt: mgr Elżbieta Sieja - z upoważnienia dyrektora mgr Teresa Minor– Kierownik Działu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego

Osoba publikująca: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 27.04.2017

Data publikacji: 27.04.2017

 

 ...........................................................

 

INFROMACJA O KANDYDATACH

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

 

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 8 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, że 5 kandydatów spełniło wymogi formalne.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

 

Dyrektor Domu

mgr Elżbieta Sieja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 (2)