BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110.14.16

 

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent w dziale likwidatury w ZEO w Krakowie- 2 etaty.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

2. wykształcenie średnie,

3.doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) umiejętność pracy w programach:

• Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – moduł Finanse – Zobowiązania,

• Program bankowości elektronicznej,

• Program rejestru faktur,

2) znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,

3) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług VAT,

4) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

5) umiejętność posługiwania się Wordem, Internetem oraz arkuszem kalkulacyjnym Excel,

6) umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 2 etaty,

2) płaca zasadnicza z przedziału od 2100,00 do 2400,00 zł + premia regulaminowa 20 % + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. ewidencjowanie i rozliczanie zaliczek pobieranych przez jednostki oraz terminowe regulowanie płatności faktur/ rachunków,

2. weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowym, prawnym,

3. sporządzanie przelewów w programie bankowości elektronicznej,

4. ewidencjonowanie zobowiązań w programie ZSZO z pełną analityką budżetową, zadaniową, odliczeniem podatku VAT dla każdej jednostki oraz importowanie je do systemu bankowego tworząc przelewy,

5. ewidencjowanie faktur przychodzących,

6.sprawdzanie kont pod względem poprawności sporządzania przelewów, różnych wpływów i zasileń,

7,analizowanie sald kont bankowych na bieżąco, sumowanie dochodów budżetowych i odprowadzanie na Dochody Gminy.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze w dziale likwidatury w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 12 maja 2017 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.


11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.


12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 Lista Kandydatów

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent ds. likwidatury w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie. )