BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 67

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 67

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INTENDENT

 

 

1. Wymagania formalne

-wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne, gastronomiczne lub

dietetyczne

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) szkolenia z HACCAP-u, żywienia

b) aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

c) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz obsługa programu żywieniowego AMADEO

d) biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office: Word, Excel

e) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Zakres obowiązków

- zaopatrywanie przedszkola w żywność i środki czystości zgodnie z zamówieniami publicznymi,

- przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie,

- przygotowywanie jadłospisów

- prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przestrzeganie przepisów związanych z BHP i HACCP,

- sprawdzanie temperatur w urządzeniach chłodniczych,

- mycie, sprzątanie urządzeń chłodniczych,

- dbanie o czystość pomieszczeń magazynowych,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub dyrekcję.

- HACCAP

- nadzór nad pracą kuchni

- opisywanie dokumentów księgowych

- prowadzenie archiwum

- utrzymywanie stałej łączności z instytucjami

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar zatrudnienia:1 etat

b) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz. 398) oraz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Samorządowym Przedszkolu nr 67 w Krakowie,

c) umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

d) miejsce pracy: SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 67 W KRAKOWIE.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zmianami)”

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„NABÓR NA STANOWISKO INTENDENT w Samorządowym Przedszkolu Nr 67

w Krakowie”

należy składać drogą elektroniczną (p67krakow@wp.pl) lub osobiście w siedzibie Samorządowego Przedszkola Nr 67

ul. Skwerowa 3, 30-317 Kraków

w terminie do dnia: 21.04.2017 roku

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 2655672

 

 

7. Ilość etatów

1 etat

 

Szczegóły pod numerem telefonu 660 637 304, 12 265 56 72

 

 

 

Dyrektor Katarzyna Szreniawa

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 67 (intendent)