BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.110. 9.2017

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE


ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze radca prawny  w ZEO w Krakowie.

 

 

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

      1)            spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

      2)             wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na Listę Radców Prawnych,

      3)            3 letni  staż pracy lub co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

      1)             doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,

      2)             doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, zamówień publicznych,

      3)            znajomość statutu ZEO w Krakowie i przepisów regulujących jego funkcjonowanie,

      4)            znajomość obsługi komputera w tym edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego,

      5)            komunikatywność, kreatywność, komunikacja werbalna i pisemna, umiejętność analityczna, samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy w zespole.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów  praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej  i  analizy dokumentów.

 

3. Warunki pracy i płacy:      

         1)  wymiar czasu pracy:   2 etaty z możliwością pracy w niepełnym wymiarze.

         2)  dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa   o pracę zostanie zawarta na okres do 6 mc. z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

         3)   płaca zasadnicza  w wysokości z przedziału 3000,00  do 3500,00 zł brutto + dodatek funkcyjny w wysokości 500 zł  + 20% premii regulaminowej i dodatek za wieloletnią pracę,

         4)   miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 lub Ułanów 9,

         5)  praca 3-4 dni w tygodniu w wymiarze 20 godzin tygodniowo w siedzibie ZEO w Krakowie.

4.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób    niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  mniej niż  6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     wykonywanie bieżącej obsługi prawnej  obejmującej udzielanie wyjaśnień i porad prawnych dotyczących interpretacji i stosowania przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez ZEO w Krakowie,

2)     sporządzanie opinii prawnych, wzorów umów, pełnomocnictw, procedur, poleceń służbowych oraz projektów aktów prawnych,

3)     zastępstwo  procesowe w ramach reprezentowania Gminy Miejskiej Kraków – Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie w Krakowie w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych oraz przed innymi urzędami i organami orzekającymi,

4)     sporządzanie i opiniowanie wzorów umów o udzielenia zamówienia publicznego i innych umów na potrzeby ZEO w Krakowie,

5)      wykonywanie obsługi prawnej inwestycji, remontów prowadzonych przez GMK- ZEO w Krakowie,

6)      uczestnictwo w prowadzonych przez ZEO  w Krakowie negocjacjach i rokowaniach, spotkaniach ze stronami i Wykonawcami w celu reprezentowania i ochrony interesów ZEO w Krakowie wobec osób trzecich,

7)      parafowanie umów zawartych przez ZEO w Krakowie  pod względem formalno prawnym.

8)     realizowanie innych zadań związanych z wykonywaniem obsługi prawnej ZEO w Krakowie zleconych przez Dyrektora ZEO.

6. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

4)      informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 tj) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902. tj )”

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze radca prawny   w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:    Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP)
20 kwietnia  2017 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

 n i e   b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu. 

 

Lista kandydatów

 

                                                      

                                                                                  Dyrektor ZEO w Krakowie                                           

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (radca prawny w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie.)