BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych – 1 etat

Nr ref. 04/2017

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a)    Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. 2016, poz. 902),

b)    Wykształcenie wyższe: prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na Listę Radców Prawnych

c)     Doświadczenie zawodowe: minimum 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.     Co najmniej 2 letnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawniczej, w jednostkach organizacji samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego z kapitałem zakładowym w całości pokrytym przez jednostkę samorządu terytorialnego lub w organach kontroli jednostek samorządu terytorialnego,

2.     Co najmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych lub udzielania, realizacji lub kontroli zamówień publicznych, w jednostkach sektora finansów publicznych,

3.     Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

4.     Znajomość przepisów z zakresu:
• ustawy o samorządzie gminnym,

• Ustawy o pracownikach samorządowych,
• Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
• Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
• Ustawy Prawo Budowlane

• Ustawy Kodeks cywilny

• Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

• Ustawy Prawo ochrony środowiska

• Ustawy o gospodarce nieruchomościami

• Ustawy o finansach publicznych

• Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

• Ustawy o ochronie danych osobowych

• Ustawy o dostępie do informacji publicznej

5.     Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie;

6.     Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,

7.     Umiejętność pracy pod presją czasu,

8.     Opanowanie w trudnych sytuacjach,

9.     Znajomość obsługi programów MS Office,

10.  Operatywność,

11.  Komunikatywność,

12.  Dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.     Wykonywanie kompletnej obsługi procesowej w ramach reprezentowania Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,

2.     Sporządzanie i opiniowanie wzorów umów o udzielenia zamówienia publicznego,

3.     Wykonywanie obsługi prawnej inwestycji prowadzonych przez GMK – ZIS,

4.     Udział w negocjacjach z inwestorami i sporządzanie wzorów i opiniowanie umów dotyczących prowadzonych inwestycji przez GMK – ZIS,

5.     Uczestnictwo w prowadzonych przez ZIS negocjacjach, rokowaniach, spotkaniach ze stronami i Wykonawcami w celu reprezentowania i ochrony interesów GMK - ZIS wobec osób trzecich,

6.     Wykonywanie bieżącej obsługi prawnej ZIS, obejmującej:

a)    udzielanie wyjaśnień i porad prawnych dotyczących interpretacji i stosowania przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez GMK - ZIS,

b)    sporządzanie opinii prawnych, wzorów umów,

c)     opiniowanie projektów umów, uchwał RMK, procedur, poleceń służbowych oraz zarządzeń Dyrektora ZIS,

d)    parafowanie umów, uchwał RMK, procedur, poleceń służbowych oraz zarządzeń Dyrektora ZIS pod względem formalno-prawnym.

7.     Realizowanie innych zadań związanych z wykonywaniem obsługi prawnej ZIS zleconych przez Dyrektora ZIS lub Koordynatora Zespołu Radców Prawnych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a)   wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)   pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c)     płaca zasadnicza od 3 500,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20),  lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b)    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c)     dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e)    oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f)     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i)      Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 04/2017" - w terminie do dnia 14.04.2017 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

 

8. Ilość etatów
1 etat              

 

Dyrektor Krzysztof Kowal

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych – 1 etat Nr ref. 04/2017