BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 23
DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 23
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INTENDENT
 


1. Wymagania formalne

a) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) Wykształcenie ekonomiczne albo ogólne i staż pracy 1 rok na stanowisku związanym z obsługą placówki

 
2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) szkolenia z HACCAP-u, żywienia

d) biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

e) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Zakres obowiązków

a) Prowadzenie magazynu / program Spiżarnia

b) prowadzenie kasy

c) zamówienia publiczne

d) zaopatrzenie

e) nadzór nad pracą kuchni

f) HACCAP

g) Wydawanie zaświadczeń

h) czynności z zakresu pracy sekretarki

i) inne

j) opisywanie dokumentów księgowych

k) praca w magazynie

l) prowadzenie archiwum


4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar zatrudnienia:1 etat

b) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz. 398) oraz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Żłobku Samorządowym Nr 23 w Krakowie,

c) umowa o pracę zostanie zawarta na okres określony z z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

d) miejsce pracy: Żłobek Samorządowy Nr 23 w Krakowie ul. Słomiana 7.

 
5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu/ CV zgromadzonych przez Żłobek Samorządowego Nr 23 w Krakowie z siedzibą przy ul. Słomianej 7 dla celów rekrutacji. Oświadczam również, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„NABÓR NA STANOWISKO INTENDENT w Żłobku Samorządowym Nr 23 w Krakowie”

należy składać osobiście w siedzibie Żłobka Samorządowego Nr 23

ul. Słomiana 7 30-916 Kraków

w terminie do dnia: 03.04.2017 roku

 

Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP Żłobka .

 

7. Ilość etatów
1 etatDyrektor Małgorzata Piotrowska