BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa

ogłasza nabór Nr 4/2017

na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Finansowym

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 18 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 4 lata stażu pracy,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe kierunek: rachunkowość,

- co najmniej 6 – letni staż pracy, w tym minimum 3 - letni staż pracy z obowiązkami

w zakresie rachunkowości budżetowej,

- doświadczenie zawodowe w zakresie weryfikacji umów, zestawień, prowadzenia rejestrów, analizy i przygotowywania sprawozdań,

- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

- znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych dotyczących rachunkowości jednostek budżetowych, ustawy

o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o strażach gminnych, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego,

- znajomość struktury Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- samodzielność,

- kreatywność,

- dyspozycyjność,

- zdolności analityczne,

- dobra organizacja pracy,

- staranność,

- dokładność.

 

3. Zakres obowiązków:

Realizacja zadań dotyczących w szczególności: prowadzenia ksiąg rachunkowych Straży Miejskiej Miasta Krakowa, sporządzania sprawozdań budżetowych, przygotowania zleconych analiz i zestawień, tworzenia projektów aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie jednostki, redagowania pism i opracowywania stanowisk.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,

- 8 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na I zmianę,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 2 000, - do 3500,-

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa.

 

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu

poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 30 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. do godz. 1200

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

- Ilość etatów:

1 etat

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 29 marca 2017 r.

 

 

 

 

 W zastępstwie Komendanta

Zastępca Komendanta

ds. logistyki


Marta Cieśla
Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne


Informacja dotycząca terminu testów kwalifikacyjnych


Informacja dotycząca terminu rozmowy kwalifikacyjnej

Wyniki naboru Nr 4/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Finansowym Straży Miejskiej Miasta Krakowa