BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa

Dyrektor Teatru Łaźnia Nowa

31-977 Kraków, os. Szkolne 25

ogłasza konkurs na stanowisko kierownika ds. administracyjnych

 

Do jego zakresu obowiązków będzie należało prowadzenie całokształtu spraw związanych z:

1) zarządzaniem, wykorzystaniem i bieżącą eksploatacją bazy Teatru w tym wynajmami/udostępnianiem przestrzeni podmiotom trzecim, dzierżawami i zakupem (sprzętu, sal, budynków, usług komunikacyjnych, energetycznych etc.);

2) realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych;

3) udzielaniem zamówień publicznych.

 

Wymagania konieczne:

1) wykształcenie wyższe;

2) staż pracy powyżej 5 lat, w tym minimum 3 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem zamówień publicznych;

3) biegła znajomość ustawy o zamówieniach publicznych;

4) dobra znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo budowlane;

5) dobra znajomość języka angielskiego;

6) odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, kreatywność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy i umiejętności analityczne;

7) czynne prawo jazdy kat. B.

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1) CV oraz list motywacyjny;

2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje;

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie teatru lub emailem na adres zhalo@laznianowa.pl

w terminie do 30.04.2017.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa ()