BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 

OGŁASZA NABÓR

 

 

NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY

 

Grodzki Urząd Pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Dział Usług Rynku Pracy – Referat Marketingu Usług Urzędu

pośrednik pracy – stażysta/ pośrednik pracy

- 1 etat

 
 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 
 


1. Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/ t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902/ określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe, preferowane: administracja, marketing,dziennikarstwo.
 3. Doświadczenie zawodowe:staż pracy: minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w Instytucjach Rynku Pracy (nabytego w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych , stażu lub przygotowania zawodowego).

Uwaga : osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu

 


2. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:Dz.U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących pośrednictwa pracy,
 2. znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014r. ( Dz. U. z 2014 poz.667),
 3. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz 23 z późn. zm.),
 4. znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz 1666 z późn. zm.),
 5. biegła obsługa komputera,
 6. komunikatywność, swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie,
 7. doświadczenie w pracy z klientem, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, samodzielność , odpowiedzialność, odporność na stres.




3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 

 1. Realizacja zadań ustawowych powiatowego urzędu pracy w zakresie pośrednictwa pracy w oparciu o obowiązujące standardy realizacji usług urzędu pracy.
 2. Efektywna promocja usług Urzędu.
 3. Obsługa komputerowych baz danych w zakresie pośrednictwa pracy.
 4. Bezpośrednia obsługa klientów oraz utrzymanie kontaktu z pracodawcą.
 5. Współpraca z innymi komórkami w zakresie niezbędnym na stanowisku.
 6. Przygotowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie przydzielonych kompetencji.
 7. Sporządzanie okresowych analiz, raportów oraz sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.
 8. Współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji o organizowanych przez Urząd wydarzeniach, strukturze i ilości miejsc pracy będących w dyspozycji Urzędu.

 



4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników , pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub BIP)
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Proponowane warunki pracy i płacy:


 1. wymiar czasu pracy: 1 etat;
 2. wynagrodzenie wg kategorii VIII - wynagrodzenie zasadnicze brutto do 2600 złotych w zależności od stażu pracy,
 3. umowa na czas określony - 6 miesięcy – z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
 4. miejsce pracy : Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska, na które ogłoszono nabór, a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – dziennik podawczy – pok.119, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: pośrednik pracy– 1 etat w terminie od 21.03.2017r. do 31.03.2017r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922 ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).






Dyrektor

 

mgr Marek Cebulak

 

 


 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej – Dział Usług Rynku Pracy

– Referat Marketingu Usług Urzędu

 

 

pośrednik pracy-stażysta /pośrednik pracy

 

- 1 etat

 

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 4 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 3 kandydatów spełniło wymogi formalne.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 10.04.2017r.od godz.10.00 pok. nr 232 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

 

Kandydaci którzy spełnili wymogi formalne, o rozmowie kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

 


 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzedzie Pracy w Krakowie - pośrednik pracy-stażysta/pośrednik pracy - 1 etat