BIP MJO - Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”
DYREKTOR
Centrum Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych "Parkowa" w Krakowie,
ul. Parkowa 12, 30-538 Kraków
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
samodzielny refernet ds. administracyjno-gospodarczych - 0,5 etatu

 


1. Wymagania formalne
a) spełnianie wymagań okreslonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2016r., poz. 902);

b) wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającycm wykonywanie zadań na tym stanowisku: inżynier, magister lub magister-inżynier i co najmniej 2 letni staż pracy

lub

c) wykształcenie średnie umożliwiajace wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6 letni staż pracy.

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) ukończone kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych,

b) znajomość przepisów z zakresu:

   - ustawy prawo zamówień publicznych,

   - ustawy o pracownikach samorządowych,

   - przechowywania, zabezpieczania oraz ewidencjonowania posiadanych przez jednostkę akt,

   - zasad prowadzenia składnicy akt,

c) znajomość obsługi pakietu MS Office,

d) latwość redagowania pism urzędowych,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) wysoki poziom kultury osobistej,

g) prawo jazdy kat. "B"


3. Zakres obowiązkó
a) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi (opracowywanie SIWZ, przygotowywanie zaproszeń do składania ofert, sporządzanie notatek z wyboru oferty, sprawozdań z udzielonych zamówień, przygotowywanie ogłoszeń, wyników postępowania do BZP i BIP, kontrola dokumentów zakupu (faktur) pod wzgl. zrealizowanego trybu zamówienia),
b) kontrola realizacji umów zawartych w drodze zamówień publicznych

c) przygotowywanie propozycji umów z wykonawcami oraz umów zlecenia i umów o dzieło,

d) prowadzenie składnicy akt,

e) sporządzanie sprawozdań dotyczacych inwestycji, remontów,

f) rozliczanie paliwa,

g) współdziałanie z pracownikami w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań jednostki,

h) planowanie remontów, konserwacji urządzeń jednostki,

i) nadzór nad stanem technicznym budynków i instalacji, środków transportu, urządzeń, maszyn i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostki oraz ich bieżące utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej,

j) organizacja zabezpieczenia i ochrony mienia jednostki.

4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: 0,5 etatu,

b) umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej);

c) wynagrodzenie w wysokości 1500,00 złotych brutto, dodatek stażowy, premia wynikająca z regulaminu wynagradzania pracowników CPOW "Parkowa".

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,

b) CV,

c) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopia dokumentów potwierdzajacych doświadczenie zawodowe,

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922), na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

 

Uwaga! Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty z dopiskiem "Nabór na stanowisko pracy" należy składać (osobiście lub przesłać pocztą) w sekretarciacie CPOW "Parkowa" w Krakowie, ul. Parkowa 12 (w godz. 8.00-15.00) do dnia 5 kwietnia 2017 r. do godziny 12.00.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.


8. Ilość etatów
0,5 etatu.

 

9. Nabór:

Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów kandydata pod względem spełnienia wymagań formalnych, test sprawdzający wiedzę niezbędną do pracy na proponowanym stanowisku, rozmowę z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Uwaga! Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.


O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci bedą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w CPOW "Parkowa" przy ul. Parkowej 12 w Krakowie.


Dyrektor

Jarosław Chodorowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” (samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych)