BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Kierownik Zespołu Przygotowania Inwestycji – 1 etat

(Nr ref. 12-17)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.

b) wykształcenie wyższe techniczne, preferowane o specjalności drogowej;

c) staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 letni staż pracy lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o drogach publicznych;

- Ustawy prawo budowlane;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych;

- Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Ustawy prawo zamówień publicznych;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

b) wiedza techniczna w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego;

c) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie;

d) czynne prawo jazdy kat.B;

e) biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office;

f) zdolność analitycznego myślenia;

g) umiejętność pracy w zespole;

h) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność rozdzielania i rozliczania z realizacji zadań.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prawidłowe organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy Zespołu w zakresie:

a) prowadzenia procesu przygotowania inwestycji komunikacyjnych począwszy od pozyskania warunków, przygotowania zakresu rzeczowego, przekazania do Zespołu Umów i Zamówień Publicznych materiałów celem ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji, nadzór nad procesem opracowania dokumentacji, aż do uzyskania decyzji formalno-prawnej umożliwiającej realizacje inwestycji, po uzyskaniu decyzji, przekazanie dokumentacji wraz ze wzorem umowy do Zespołu Realizacji Inwestycji;

b) pełnienie funkcji komórki wiodącej dla zadań realizowanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj”;

c) wydawania opinii do wniosków, opiniowanie dokumentacji zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie właściwości zespołu;

d) współpracy z Zespołem Współpracy z Dzielnicami w zakresie przygotowania do realizacji zadań finansowanych ze środków Rad Dzielnic;

e) współpracy z Zespołem Geodezji i Ewidencji Dróg przy opiniowaniu wniosków dotyczących: nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania prawami obligacyjnymi lub rzeczowymi na rzecz osób trzecich w zakresie potrzeb wynikających z planów inwestycyjnych jednostki;

f) tworzenie list hierarchicznych inwestycji planowanych do wprowadzenia do budżetu miasta Krakowa oraz prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i opiniowaniem zadań inwestycyjnych będących w kompetencjach ZIKiT;

g) uczestnictwo w pracach Zespołu ds. ścieżek rowerowych, wydawanie opinii;

h) opracowanie i sporządzanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej, a także listy hierarchicznej potrzeb rozbudowy, przebudowy istniejącego układu drogowego.

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Zespół Przygotowania Inwestycji, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3200 zł do 4200 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

 

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego,

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

d) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację  „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 12-17" - w terminie do dnia: 27.03.2017 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko: Kierownik Zespołu Przygotowania Inwestycji – 1 etat

(Nr ref. 12-17)

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 5 kandydatów.

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego. 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Kierownik Zespołu Przygotowania Inwestycji (Nr ref. 12 -17)