BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Inspektor w Dziale Zarządzania i Utrzymania Obiektów Sportowych – 1 etat

Nr ref. 03/2017

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a)    Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. 2016, poz. 902),

b)    Wykształcenie wyższe: techniczne lub ekonomiczne

c)     Doświadczenie zawodowe: minimum 4 letni staż pracy,

d)    Uprawnienia SEP minimum do 1kV w zakresie eksploatacji i dozoru.  

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.     Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

2.     Znajomość przepisów z zakresu:
• ustawy o samorządzie gminnym,

• Ustawy o pracownikach samorządowych,
• Ustawy Prawo zamówień publicznych,
• Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
• Ustawy o gospodarce nieruchomościami,

• Ustawy Prawo Budowlane,

3.     Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie;

4.     Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,

5.     Umiejętność strategicznego myślenia i przewidywania zdarzeń, dążenie do celu,

6.     Umiejętność pracy pod presją czasu,

7.     Opanowanie w trudnych sytuacjach,

8.     Znajomość obsługi programów MS Office, mile widziana znajomość programów kosztorysowych,

9.     Prawo jazdy kat. B,

10.  Operatywność,

11.  Komunikatywność,

12.  Dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.     Współpraca z Dzielnicami pomocniczymi GMK.

2.     Rejestracja i realizacja faktur przychodzących i wychodzących

3.     Zawieranie, koordynowanie, przedłużanie umów na media.

4.     Pełnienie funkcji zarządzającego terenami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi

5.     Znakowanie oraz ewidencja środków trwałych

6.     Współdziałanie z komórkami merytorycznymi w zakresie przygotowania i obsługi imprez.

7.     Zlecanie przeprowadzania bieżących napraw w obiektach sportowo- rekreacyjnych.

8.     Przejmowanie obiektów, urządzeń i terenów sportowo- rekreacyjnych zrealizowanych w ramach inwestycji z Działu TR oraz przekazanych w zarząd ZIS.

9.     Nadzór nad zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych znajdujących się w zarządzie ZIS oraz nad utrzymywaniem w pełnej sprawności urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych.

10.  Nadzór nad zapewnieniem czystości, porządku i estetyki obiektów, urządzeń i terenów sportowo – rekreacyjnych.

11.  Przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania działu.

12.  Współdziałanie z komórkami merytorycznymi w zakresie realizacji procedur  udostępniania bazy sportowo – rekreacyjnej

13.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw związanych z utrzymaniem obiektów, urządzeń i terenów oraz rejestru i terminarzu gwarancji, przeglądów i serwisów obiektów, urządzeń i terenów sportowych.

14.  Wykonywanie na polecenie przełożonego innych obowiązków, wynikających z zajmowanego stanowiska, a niewyszczególnionych w zakresie obowiązków, które dotyczą pracy jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

15.  Przyjmowanie materiałów dostarczonych do magazynu, ustalenie ilości przyjmowanych materiałów, czuwanie nad ich odbiorem technicznym (jakościowym), sporządzanie, prawidłowej dokumentacji na podstawie sprawdzonych dowodów dostawy i podpisywanie dowodów przyjęcia.

16.  Rozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów w magazynie, zabezpieczenie ich przed ubytkami, zniszczeniem i kradzieżą.

17.  Stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, utrzymywanie porządku i czystości w magazynie.

18.  Wydawanie materiałów na podstawie prawidłowych, sprawdzonych dokumentów rozchodowych.

19.  Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewidencji ruchu i stanów zapasów (ilościowej ewidencji magazynowej) oraz innych wymaganych ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań.

20.  Przestrzeganie zasad obiegu dokumentacji i porządku w przechowywaniu dokumentów magazynowych.

21.  Kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym.

22.  Współodpowiedzialność z wyznaczonymi pracownikami Działu IO za materiały zgromadzone w magazynie działu IO na Stadionie Miejskim im. Reymana w Krakowie.

23.  Kontrola sprawności i naprawa różnego typu systemów, instalacji, urządzeń oraz sprzętu biurowego, itp. oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie oraz Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków.

24.  Uczestnictwo w komisjach przeglądów gwarancyjnych oraz okresowych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

25.  Zbieranie ofert i przygotowywanie dokumentacji do zamówień publicznych zamówień.

26.  Opieka nad dokumentacją techniczną zgromadzoną w archiwum technicznym Stadionu Miejskiego im H. Reymana w Krakowie.

27.  Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.

28.  Dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi.

29.  Odpowiedzialność materialna i prawna za powierzone urządzenia i sprzęt.

30.  Prowadzenie prac z zastosowaniem właściwych i bezpiecznych metod pracy.

31.  Wykonywanie na polecenie przełożonego innych obowiązków, wynikających z zajmowanego stanowiska, a niewyszczególnionych w zakresie obowiązków, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a)   wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)   pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c)    płaca zasadnicza od 2500,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20),  lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b)    kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c)     dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f)     Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 03/2017" - w terminie do dnia 20.03.2017 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

8. Ilość etatów
1 etat

 


Dyrektor Krzysztof Kowal

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Zarządzania i Utrzymania Obiektów Sportowych – 1 etat Nr ref. 03/2017