BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Dziale wsparcia Osób Niepełnosprawnych


1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych;

b. wykształcenie minimum średnie;

c. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym;

 


2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

b. znajomość rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

c. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;

d. znajomość ustawy o pomocy społecznej;

e. znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa

i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną;

f. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność;

g. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w działaniu, łatwość w nawiązywaniu kontaktów; kreatywność.

 


3. Zakres obowiązków

a) Prowadzenie spraw osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów oraz w zakresie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

 prowadzenie rejestru spraw,

 sprawdzanie poprawności i kompletności składanych dokumentów,

 rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie w oparciu o zgromadzoną dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami oraz z uwzględnieniem wysokości limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,

 pełnienie nadzoru i kontroli nad realizacją zadania i prawidłowym wykorzystaniem przekazanego dofinansowania,

 dokonywanie wizji lokalnych związanych z realizacją zadania,

 przygotowanie i gromadzenie danych do sprawozdań,

 przygotowanie dokumentacji do przekazania środków finansowych należnych indywidualnym osobom niepełnosprawnym.

b) Realizacja innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska zlecanych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2.200 – 2.600 zł. brutto

c. inne elementy wynagrodzenia, zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników MOPS w Krakowie.

 


5. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko referenta „

g. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 24 marca 2017 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – REFERENT DR”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 7. Ilość etatów
    2
Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej


Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent DR)