BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych;

b. wykształcenie minimum średnie;

c. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym;

d. posiadanie minimum 2 lat udokumentowanego stażu pracy.

 2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

b. znajomość rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

c. znajomość rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych;

d. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;

e. znajomość ustawy o pomocy społecznej;

f. znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa

i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną;

g. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność;

h. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w działaniu, łatwość w nawiązywaniu kontaktów; kreatywność.

 

3. Zakres obowiązków

a. Prowadzenie spraw osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, w szczególności:

 prowadzenie rejestru spraw,

 sprawdzanie poprawności i kompletności składanych dokumentów,

 rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie w oparciu o zgromadzoną dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami oraz z uwzględnieniem wysokości limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,

 pełnienie nadzoru i kontroli nad realizacją zawartych umów i prawidłowym wykorzystaniem przekazanego dofinansowania,

 przygotowanie i gromadzenie danych do sprawozdań,

 przygotowanie dokumentacji do przekazania środków finansowych należnych indywidualnym osobom niepełnosprawnym.

b. Realizacja innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska zlecanych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 


4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2.400 – 3.100 zł. brutto

c. inne elementy wynagrodzenia, zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników MOPS w Krakowie.

 

5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko podinspektor „

h. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 24 marca 2017 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – Podinspektor DR”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 7. Ilość etatów
    1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

 

 
Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (PODINSPEKTOR DR)