BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. Kadr i Płac – 1 etat

 

Wymagania niezbędne:

- spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa lub administracji,

- minimum trzy letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach dotyczących obsługi kadr, płac oraz udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

 

Wymaganie dodatkowe /będące przedmiotem oceny/:

a) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

b) znajomość regulacji prawnych w zakresie:

- ustawy Prawo zamówień publicznych,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- kodeksu pracy,

- ubezpieczeń społecznych,

- instrukcji kancelaryjnej,

- archiwizacji dokumentacji,

- o ochronie danych osobowych,

- o ochronie informacji niejawnych,

- o dostępie do informacji publicznej,

- finansów publicznych

c) praktyka w prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej,

d) praktyka w udzielaniu zamówień publicznych,

e) praktyczna znajomość realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych,

f) posiadanie zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,

g) posiadanie zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń z zakresu kadr i płac,

h) obsługa programu PŁATNIK,

i) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,

j) znajomość obsługi urządzeń biurowych,

k) dokładność i rzetelność,

l) dobra organizacja pracy,

m) odpowiedzialność.

 

Zadania:

1) w zakresie zadań kadr i płac:

a) prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,

b) prowadzenie dokumentacji pracowniczych w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

c) naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

d) prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) rozliczanie i naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

f) opracowywanie i prowadzenie spraw funduszu socjalnego,

g) kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy,

h) przygotowywanie rocznego planu szkoleń dla pracowników,

i) opracowywanie zbiorczego planu urlopów.

 

 

2) w zakresie zadań administracyjnych:

a) zapewnienie sprawnej obsługi działań Dyrektora oraz funkcjonowania DPS,

b) nadzorowanie toku pracy biurowej w DPS, terminowość przygotowywania materiałów, analiz, sprawozdań i informacji niezbędnych do wykonywania zadań Dyrektora oraz jego współdziałania z innymi instytucjami,

c) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa,

d) prowadzenie dokumentacji związanej z korespondencją Dyrektora z Urzędem Miasta

w zakresie projektów uchwał Rady Miasta przygotowywanych przez DPS, przygotowywania odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta i interpelacje,

e) prowadzenie rejestrów:

- zarządzeń Dyrektora DPS,

- poleceń służbowych Dyrektora DPS,

- pism okólnych Dyrektora DPS,

- komunikatów Dyrektora DPS,

- upoważnień wydawanych przez Dyrektora DPS,

f) opracowywanie analiz na potrzeby Dyrekcji DPS,

g) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz monitorowanie terminowego rozpatrywania ich przez właściwe działy,

h) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej skarg, wniosków oraz petycji,

i) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych,

j) prowadzenie książki kontroli,

k) współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi,

l) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

m) realizacja zadań związanych z prowadzeniem zakładowej składnicy akt określonych

w obowiązujących aktach prawnych,

n) prowadzenie postępowań na zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2.500,- do 3.000,- brutto miesięcznie + pozostałe zgodnie z Regulaminem Wynagradzania

c) miejsce i godziny pracy: DPS w Krakowie, ul. Rozrywka 1 - pn.-pt. 730-1530

d) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny

b) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia

c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

d) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

e) informacja z KRK o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie /tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/.

f) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12/411-41-21 w. 112

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24.03.2017r. /data wpływu do DPS w Krakowie/ w Sekretariacie DPS, ul. Rozrywka 1, w godzinach pracy DPS, tj. od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową /liczy się data wpływu do DPS/.

 

Zgłoszenie należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr i płac” w podpisanej i oznaczonej danymi adresowymi kandydata.

Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów, testy wiedzy oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie testów wiedzy kandydaci zostaną poinformowani po upływie terminu składania ofert.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. kadr i płac w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie