BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUDWIKA I ANNY HELCLÓW W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARCZYCH


1. Wymagania formalne - obligatoryjne

a) Spełnienie wymagań zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe: techniczne w zakresie budownictwa lub prawa lub administracji lub ekonomii.

c) Znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 

2. Wymagania dodatkowe (dodatkowo punktowane - nieobligatoryjne)

a) Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej,

b) Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym,

c) Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków bezzwrotnych (np. funduszy unijnych, mechanizmów szwajcarskiego lub norweskiego).

d) Wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa (budownictwo ogólne, technologia i organizacja z budownictwa, inżynieria środowiska, konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz pokrewne kierunki związane z budownictwem ogólnym)

e) Udokumentowany staż pracy, minimum roczny na stanowisku zgodnym z wykształceniem alternatywnie:

- przy projektowaniu,

- kierowaniu (kierownik budowy/inżynier budowy) robotami budowlanymi,

- prowadzeniu robót budowlanych,

- organizowaniu, nadzorowaniu i/lub rozliczaniu robót budowlanych,

- kosztorysowaniu robót budowlanych.

 


3. Zakres obowiązków

a) Nadzór nad realizacją umów na roboty budowlane prowadzone na zlecenie DPS, w tym zadaniami inwestycyjnymi (budowy, przebudowy, adaptacje), remontami i bieżącą konserwacją obiektów. Zakres powierzonych zadań będzie obejmował identyfikację potrzeb, sporządzenie wymaganych wniosków lub projektu planu finansowego, przygotowanie wytycznych do udzielenia zamówienia publicznego, nadzór, sprawdzenie oraz rozliczenie poszczególnych etapów przedsięwzięcia od przygotowania wymaganej dokumentacji projektowej, w tym również jej sprawdzenie, po wykonanie robót budowlanych, w tym udział w odbiorach robót.

b) Nadzór nad prawidłową eksploatacją budynków będących w trwałym zarządzie DPS, w tym przygotowanie wytycznych do zamówienia na wymagane przepisami prawa przeglądy okresowe budynków, utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym, zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w budynku oraz jego otoczeniu oraz kontrola poprawności wykonania zleceń oraz ich rozliczenie, a także prowadzenie książek obiektów budowlanych.

c) Poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania, aplikowanie o środki i realizację zatwierdzonych projektów inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków bezzwrotnych.

 


4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar zatrudnienia 1 etat

b) Zatrudnienie na czas określony od 01 maja 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

c) Warunki pracy i płacy: pełny etat, wynagrodzenie w wysokości 3500 zł brutto.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) List motywacyjny wraz z podaniem adresu zamieszkania oraz danych do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

c) Kopie dokumentów poświadczający wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia (kursy, szkolenia),

d) Kopie dokumentów poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,

e) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

g) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem oraz innymi rekrutacjami przeprowadzanymi w DPS Kraków.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 23.03.2017 r. do godz. 12.00, w sekretariacie lub wysłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie,

ul. Helclów 2; 31-148 Kraków; o terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – Podinspektor ds. gospodarczych”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Helclów 2.

Dokumenty osób, które nie zostały wybrane w konkursie zostaną zniszczone do 30 dni.

 


Dyrektor mgr Józefa Grodecka

[2017.03.09] Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów (Podinspektor ds. gospodarczych)