BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali

nazwa stanowiska pracy

 1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia

21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

b) Wykształcenie wyższe architektoniczne lub w zakresie budownictwa lądowego.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.

b) Znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Znajomość przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane.

d) Znajomość przepisów ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.

e) Znajomość przepisów ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

f) Znajomość przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

g) Znajomość przepisów kodeksu cywilnego.

h) Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

i) Znajomość programów pakietu MS Office oraz programów do projektowania (np. AutoCad).

j) Mile widziane doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Odbiór zleconych dokumentacji inwentaryzacyjnych od wykonawców oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z właściwymi przepisami oraz umowami na wykonanie inwentaryzacji (w tym również odsyłanie do ewentualnej korekty lub uzupełnienia).

b) Przesyłanie odebranych dokumentacji wspólnotom mieszkaniowym i administratorom budynków celem ich weryfikacji, a po jej uzyskaniu innym właściwym komórkom organizacyjnym Zarządu Budynków Komunalnych oraz Urzędu Miasta Krakowa.

c) Wzywanie wykonawców dokumentacji do ich korekty w wyznaczonym terminie, zgodnie z uwagami uczestników procedury weryfikacji dokumentacji, po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych uwag.

d) Dokonywanie korekt dokumentacji inwentaryzacyjnych w ramach sprawowania prawidłowego zarządu zasobem nieruchomości, w szczególności poprzez przeprowadzanie wizji i pomiarów kontrolnych w lokalach; nanoszenie wyników weryfikacji na dokumentacje.

e) Występowanie do właściwego organu architektonicznego z wnioskiem o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

f) Bieżąca współpraca z wykonawcami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie dotyczącym dokumentacji technicznych lokali i budynków.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

b) Płaca zasadnicza: od 2 400 zł. do 3 000 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

c) Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV),

b) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

c) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),

d) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

e) informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do 17.03.2017 r. z dopiskiem na kopercie TG-10/17.

b) Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

c) Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

d) O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,

e) Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,

f) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - TG - 10/17