Sporządzany plan OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ Logo
 

Powierzchnia planu - 160,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Odnośnik do ogłoszeniaOdnośnik do ogłoszenia

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu     Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej" obejmuje obszar o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiący część tzw. zachodniego klina zieleni, położony w granicach otuliny Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, częściowo objęty programem Natura 2000. Głównym celem niniejszego planu jest zachowanie ciągłości terenów zielonych, co będzie mieć istotne znaczenie dla kształtowania systemu przyrodniczego Miasta, w tym ochrony środowiska i krajobrazu naturalnego.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych