BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Podinspektor w Zespole Organizacji i Rozwoju Transportu – 1 etat

(Nr ref. 10-17)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku transport lub gospodarka przestrzenna.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie w zakresie analiz funkcjonowania transportu zbiorowego, analiz badań jakościowych w transporcie zbiorowym, opracowywanie układu linii transportu zbiorowego;

­ umiejętności analityczne;

­ znajomość z zakresu prognozowania ruchu;

­ znajomość z zakresu modelowania ruchu;

­ umiejętność wykorzystywania oprogramowania do modelowania ruchu i przygotowywanie prognoz ruchowych

­ umiejętność posługiwania się oprogramowaniem z zakresu przygotowywania raportów i analiz tj. arkuszy kalkulacyjnych, aplikacji bazodanowych, oprogramowania graficznego, programów do przygotowywania prezentacji jak np. powerpoint, oprogramowania do modelowania ruchu

­ znajomości i umiejętność korzystania z oprogramowania do przygotowywania rozkładów jazdy

­ znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu

­ znajomość sieci komunikacji miejskiej w aglomeracji krakowskiej oraz podsystemów transportowych Krakowa jak również w regionie m. Krakowa

b) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o transporcie drogowym;

- Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym;

- Ustawy o drogach publicznych;

- Ustawy prawo o ruchu drogowym;

- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

c) znajomość obsługi programów pakietu MS Office, Visum, BusMan, Corel, Autocad;

d) znajomość układu linii w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie;

e) znajomość układu linii kolejowych oraz głównych relacji mikrobusowych;

f) znajomość układu dróg w mieście oraz w regionie KOF (Krakowski Obszar Funkcjonalny)

g) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie;

h) czynne prawo jazdy kat. B;

i) umiejętność pracy w zespole;

j) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność prezentacji wyników i analiz.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

­ przygotowywanie i opracowywanie planów rozwoju sieci transportowej

­ analiza obsługi komunikacyjnej wybranych rejonów Krakowa w perspektywie rozwoju zabudowy

­ przygotowywanie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego

­ określanie standardów obsługi rejonów miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz projektów dot. optymalizacji organizacji miejskiej komunikacji zbiorowej

­ współpraca przy dostosowywaniu siatki połączeń do aktualnych potrzeb

­ opiniowanie koncepcji, projektów i warunków w zakresie transportu zbiorowego oraz lokalizacji przystanków

­ przygotowywanie projektów organizacji ruchu w zakresie infrastruktury transportu zbiorowego

­ prowadzenie strony internetowej w zakresie publicznego transportu zbiorowego

­ prowadzenie korespondencji w zakresie Zespołu w tym rozpatrywania skarg i zgłaszanych wniosków.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Zespół Organizacji i Rozwoju Transportu, Kraków os. Złotej Jesieni 14.

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie.

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2300 zł do 2600 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) w przypadku posiadania kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację  „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 10-17" - w terminie do dnia: 13.03.2017 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

 Dyrektor Marcin Korusiewicz

Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy Podinspektor w Zespole Organizacji i Rozwoju Transportu (Nr ref. 10-17)